Akademia Coachingu Kryzysowego™ | Coaching Kryzysowy w Biznesie (CCEB)

To spec­jal­isty­czny kurs dla coachów chcą­cych zdobyć kwal­i­fikac­je w zakre­sie pra­cy z klien­tem biz­ne­sowym zna­j­du­ją­cym się w kryzysie emocjonalnym.

Kurs dostęp­ny jest tylko i wyłącznie dla coachów i psy­chologów:

 • posi­ada­ją­cych cer­ty­fikat ukończenia prowad­zonego przez nas szkole­nia Coach­ing Kryzysowy™
 • będą­cych w trak­cie Akademii Coach­ing Kryzysowy™, nie posi­ada­ją­cych jeszcze cer­ty­fikatu (takie oso­by otrzy­ma­ją cer­ty­fikat Cocha Kryzysowego w Biz­ne­sie dopiero po ukońc­zonym pro­ce­sie cer­ty­fikacji w ramach Coachin­gu Kryzysowego™)

W trak­cie szkole­nia porusza­my m.in tematy:

 • psy­cholo­gia kryzy­su w organizacji
 • stres i radze­nie sobie ze stre­sem w organizacji
 • radze­nie sobie z wypale­niem zawodowym
 • coach­ing w nagłych sytu­ac­jach kryzysowych
 • kryzys i toksy­cz­na rywal­iza­c­ja w grupie (zjawisko „silosów”)
 • metody błyskaw­icznej motywacji
 • i.in.

Każdy uczest­nik uzysku­je zaświad­cze­nie o jego ukończe­niu, a po pozy­ty­wnym prze­jś­ciu pro­ce­su cer­ty­fikacji (w ramach coachin­gu kryzysowego) uzysku­je cer­ty­fikat Coacha Kryzysowego w Biznesie.

Kto prowadzi szkolenie?

Piotr M. Łabuz – psy­cholog, absol­went Szkoły Wyższej Psy­chologii Społecznej w Warsza­w­ie oraz studiów pody­plo­mowych „Inter­wenc­ja kryzysowa – pode­jś­cie zin­te­growane”. Ukończył kurs Coach­wise Equiped w Coach­ing Cen­ter w Warsza­w­ie, członek Inter­na­tion­al Coach Federation.

Uczest­nik szkole­nia otrzymuje:

 • dostęp do plat­formy inter­ne­towej z mate­ri­ała­mi szkole­niowy­mi na 12 misięcy
 • cer­ty­fikat ukończenia szkole­nia (po pozy­ty­wnym zal­icze­niu egzaminu)

Wysokość inwest­y­cji

Aktu­al­nie trwa pro­moc­ja, kurs inter­ne­towy moż­na zakupić w wysokoś­ci 497 PLN (brut­to)

Rez­erwac­ja miejsca

Aby zarez­er­wować miejsce na szkole­niu inter­ne­towym kliknij tutaj.