Szkolenia i wsparcie dla firm i organizacji

W ramach wspar­cia firm i orga­ni­za­cji ofer­u­je­my dedykowane szkole­nia oraz pro­gramy wspar­cia przy­go­towywane w opar­ciu o realne i aktu­alne potrze­by klienta.

Obec­nie, biorąc pod uwagę sytu­ację związaną z pan­demią, przy­go­towu­je­my i realizujemy;

  • cyk­le szkoleń w formie on-line i off-line, przy­go­towu­jące pra­cown­ików do radzenia sobie z kon­sek­wenc­ja­mi wynika­ją­cy­mi z zagroże­nia epidemicznego 
  • wspar­cie w postaci spec­jal­isty­cznych warsztatów

Pon­ad to prowadz­imy szkole­nia (stacjonarne i on-line) w zakresie:

  • Pier­wszej Pomo­cy  Psy­cho­log­icznej w Kryzysie dla pra­cown­ików, lid­erów, man­agerów: Psy­cho­log­i­cal  First Aid Leader / Manager™
  • Wspar­cia w Kryzysie (dla dzi­ałów HR i innych dzi­ałów wspier­a­ją­cych rozwój i dzi­ała­nia pra­cown­ików organizacji)
Zaprasza­my do kon­tak­tu na adres e‑mail: kontakt@iptk.pl 

Powered by WishList Member - Membership Software