OD 2010 ROKU PIERWSZY I JEDYNY W POLSCE CERTYFIKOWANY PROGRAM W ZAKRESIE
KONSULTANTA / COACHA / MENTORA KRYZYSOWEGO

AKADEMIA IPTK™

Jesteśmy członkiem stowarzyszonym Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego
(World Federation For Mental Health)

szkoliliśmy pracowników

Wszystkie szkolenia w Akademii są certyfikowane i akredytowane przez
Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr. ewidencyjny 2.12/00013/2021)

Ostatnie artykuły

Dlaczego warto wziąć udział w Akademii IPTK™

Unikalne, poszukiwane na rynku pracy i biznesu kompetencje

Jako specjalista w kontekście kryzysowu będziesz w stanie pomóc klien­tom, którym nie jest w stanie pomóc np. coach czy mentor pracu­jący meto­dami klasy­cznymi. 

Biorąc pod uwagę, że 70% osób zgłasza­ją­cych się do coachów/mentorów jest w mniejszym lub więk­szym kryzysie, będziesz posi­adał lub posi­adała unikalne i bardzo poszuki­wane na rynku kom­pe­tencje

Unikalne możliwości biznesowe

Unikalne i poszuki­wane na rynku kom­pe­tencje pozwalają na rozwi­janie, w sposób wyjątkowo skuteczny, włas­nego biz­nesu lub kari­ery zawodowej. Ponad to stawki za coach­ing kryzysowy są znacznie wyższe niż ma to miejsce w przy­padku coachingu klasy­cznego. 

Tym bardziej, że na rynku usług coachin­gowych/mentoringowych nie ma prak­ty­cznie żad­nej konkurencji w tym zakre­sie

Unikalne możliwości rozwojowe

 Zarówno w trak­cie Akademii jak i już po zakończe­niu będziesz miał lub miała możli­wość ciągłego roz­woju i zdoby­wa­nia wiedzy nie tylko w zakre­sie konsultingu, coachingu, mentoringu kryzysowego, terapii kryzysowej, ale także psy­chologii stresu, psy­chologii sukcesu, neu­ro­bi­ologii sukcesu, pod­sta­wowych i zaawan­sowanych aspek­tów psy­chologii człowieka, a także mar­ketingu i sprzedaży oferowanych przez Ciebie usług.