Od 2010 roku pier­wszy i jedyny w Polsce cer­ty­fikowany pro­gram
w zakre­sie Konsultanta/Coachingu&Mentoringu/Terapii Kryzysowej™

Akademia IPTK

Wszystkie szkolenia w Akademii są certyfikowane i akredytowane przez
Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr. ewidencyjny 2.12/00013/2021)

Dlaczego warto wziąć udział w Akademii IPTK

Unikalne, poszukiwane na rynku pracy i biznesu kompetencje

Jako spec­jal­ista w kon­tekś­cie kryzysowu będziesz w stanie pomóc klien­tom, którym nie jest w stanie pomóc np. coach czy men­tor pracu­jący meto­dami klasycznymi. 

Biorąc pod uwagę, że 70% osób zgłasza­ją­cych się do coachów/mentorów jest w mniejszym lub więk­szym kryzysie, będziesz posi­adał lub posi­adała unikalne i bard­zo poszuki­wane na rynku kompetencje

Unikalne możliwości biznesowe

Unikalne i poszuki­wane na rynku kom­pe­tencje pozwala­ją na rozwi­janie, w sposób wyjątkowo skuteczny, włas­nego biz­nesu lub kari­ery zawodowej. Pon­ad to staw­ki za coach­ing kryzysowy są znacznie wyższe niż ma to miejsce w przy­padku coachin­gu klasycznego. 

Tym bardziej, że na rynku usług coachin­gowych/mentoringowych nie ma prak­ty­cznie żad­nej konkurencji w tym zakresie

Unikalne możliwości rozwojowe

 Zarówno w trak­cie Akademii jak i już po zakończe­niu będziesz miał lub miała możli­wość ciągłego roz­woju i zdoby­wa­nia wiedzy nie tylko w zakre­sie kon­sultin­gu, coachin­gu, men­toringu kryzysowego, ter­apii kryzysowej, ale także psy­chologii stre­su, psy­chologii sukce­su, neu­ro­bi­ologii sukce­su, pod­sta­wowych i zaawan­sowanych aspek­tów psy­chologii człowieka, a także mar­ketingu i sprzedaży ofer­owanych przez Ciebie usług.

Powered by WishList Member - Membership Software