Lista Coachów Kryzysowych

Poniżej zna­j­du­je się lista cer­ty­fikowanych i akredy­towanych coachów kryzysowych. Lista ułożona jest według miast (alfa­bety­cznie) w jakich pracu­ją coa­chowie kryzysowi.

W celu umówienia wiz­y­ty u coacha kryzysowego, należy wykon­ać następu­jące kroki:

  • zna­jdź intere­su­jące Cię miasto
  • wybierz coacha kryzysowego (pomoże Ci w tym krót­ka notat­ka o spec­jal­iza­cji lub szczegółowe infor­ma­c­je jakie możesz uzyskać na tron­ie inter­ne­towej danego coacha)
  • skon­tak­tuj się bezpośred­nio z wybranym coachem kryzysowym (tele­fon­icznie lub e‑mailowo)

Białystok

Renata Szekalska

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 2/10/ACK/2018)

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z ludź­mi, którzy nie wierzą we własne możli­woś­ci i nie korzys­ta­ją z włas­nego potenc­jału. Brak wiary w siebie utrud­nia efek­ty­wne funkcjonowanie na polu zawodowym jak też stoi na przeszkodzie w prowadze­niu szczęśli­wego i spełnionego życia oso­bis­tego. Każdy może schud­nąć, być atrak­cyjnym fizy­cznie, speł­ni­ać swo­je marzenia, mieć szczęśli­wa rodz­inę, dostać awans, prowadz­ić włas­ną, dobrze pros­pe­ru­jącą dzi­ałal­ność, być z siebie dum­nym! Każdy — Ty też! Serdecznie zapraszam Cie do kon­tak­tu, abyś spo­jrzał na siebie i swo­je życie z innej per­spek­ty­wy. Możesz zmienić jakość swo­jego życia! 

Więcej infor­ma­cji na: www.renata-szekalska.pl
Kon­takt: renata-szekalska@o2.pl; tel.: 607–181-077

Justyna Falkowska

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 1/11/CK/2018)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi dorosły­mi, które straciły już nadzieję, że będą mówić bez lęku i skrępowa­nia w języku obcym. https://jezykobranie.pl. Poza tym jest pier­wszym w Polsce prak­tykiem metody Rapid Trans­for­ma­tion­al Ther­a­py™ oraz autorką metody Coach­ing Błyskaw­iczny™, która szy­bko i skutecznie poma­ga jej klien­tom uwierzyć w siebie, pokon­ać stra­ch przed dzi­ałaniem i osiągnąć to, o czym marzą. 

Więcej infor­ma­cji na: www.justynafalkowska.pl
Kon­takt: kontakt@justynafalkowska.pl; tel.:660 662 748 

Aleksandra Janowicz

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 4/09/CK/2019)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy indy­wid­u­al­nej i grupowej z młodzieżą i osoba­mi dorosły­mi, które chcą myśleć i uczyć się hiperefek­ty­wnie, zwłaszcza języków obcych (https://olaznaczywszystko.pl), śpiewaka­mi ama­tora­mi i zawodow­ca­mi w zakre­sie warszatu wokalnego i budowa­nia pewnoś­ci siebie (https://alexandra-raskolnikova.com) oraz osoba­mi chcą­cy­mi utrzy­mać lub odzyskać zdrowie fizy­czne (https://www.perfekcyjnapanidoktor.pl). Jako coach kryzysowy wesprze zarówno oso­by pry­watne (zwłaszcza w wychodze­niu z trud­nych sytu­acji oso­bistych — niezad­owole­nie z życia, brak motywacji, niska pewność siebie i poczu­cie włas­nej wartoś­ci, choro­ba, i zawodowych — wypale­nie zawodowe, zmi­ana ścież­ki kari­ery), jak i przed­siębiorstwa (m.in. kon­flik­ty w zes­pole, prob­le­my indy­wid­u­alne pra­cown­ików, niska efek­ty­wność zespołu itd.). 

Więcej infor­ma­cji na: www.aleksandrajanowicz.com  
Kon­takt: kontakt@justynafalkowska.pl; tel.:660 662 748 

Bielsko Biała

Aleksandra Lasa

certyfikowany i akredytowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 1/07/ACK/2018)

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy zarówno indy­wid­u­al­nej jak i grupowej z osoba­mi doświad­cza­ją­cy­mi prze­mo­cy, osoba­mi współuza­leżniony­mi, z osoba­mi które prze­chodzą w swoim życiu przez trudne zmi­any takie jak: rozwód, śmierć bliskiej oso­by, zdra­da, kryzysy egzys­tenc­jalne czy brak poczu­cia sen­su życia, wypale­nie zawodowe. Spec­jal­izu­ję się również w pra­cy z osoba­mi pełnią­cy­mi funkcję rodziny zastępczej oraz z rodzi­ca­mi adop­cyjny­mi. Pon­ad­to od wielu lat jako tren­er prowadzę warsz­taty roz­wo­jowe oraz szkole­nia dla różnych orga­ni­za­cji i insty­tucji głown­ie z tem­aty­ki prze­ci­wdzi­ała­nia prze­mo­cy w rodzinie oraz pomo­cy osobom doświad­cza­ją­cym przemocy.

Kon­takt: ola.lasa@wp.pl; tel.: 793 696 699; po wcześniejszym ustal­e­niu przyj­mu­je również w Pszczynie, Tychach i Katowicach. 

Bochnia

Piotr Uczkiewicz

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 1/06/CK/2019); certyfikowany coach kryzysowy w biznesie (nr certyfikatu: 1/03/CKB/2020)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi, które doświad­cza­ją sytu­acji kryzysowych w życiu zawodowym, jak i oso­bistym. Pomagam dostrzec w kryzysie szan­sę na rozwój, oso­bistą przemi­anę oraz rozpoczę­cie nowego, bardziej satys­fakcjonu­jącego eta­pu w życiu. Jako coach kari­ery wspier­am oso­by w świadomym zarządza­niu swo­ją kari­erą. Jako tren­er i dorad­ca zawodowy zaj­mu­je się również wszelki­mi strate­gia­mi związany­mi z budowaniem rep­utacji i zwięk­szenia swo­jej wartoś­ci oso­bis­tej na rynku pra­cy (Per­son­al Branding).

Kon­takt: piotr.uczkiewicz@gmail.com tel: 728 816 164

Brodnica

Łukasz Sitko

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 2/01/CK/2018)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z kryzysa­mi związany­mi z życiem oso­bistym m.in.: z rozs­taniem, chorobą, utratą bliskiej oso­by, osób zna­j­du­ją­cych się w żało­bie, relac­je w rodzinie, prze­moc (psy­chicz­na, fizy­cz­na) oraz poszuki­waniem włas­nej dro­gi życia. Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi, które doświad­cza­ją u siebie lub swoich blis­kich: uza­leżnień, współuza­leżnień. Wspiera młode oso­by w kryzysach związanych z nauką, stu­di­a­mi, szukaniem pra­cy i wyborem ścież­ki kariery. 

Więcej infor­ma­cji na: www.facebook.com/coachiglife; www.coachingosobistyblog.wordpress.com
Kon­takt: lsitko@wp.pl

Bydgoszcz

Renata Myczka

certyfikowany i akredytowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 5/05/PTPT/2015); certyfikowany coach kryzysowy w biznesie (nr certyfikatu: 01/10/CKB/2015).

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z kryzysach natu­ry biz­ne­sowej i oso­bis­tej, szczegól­nie związany­mi z rozs­taniem, chorobą, kryzy­sem wieku śred­niego, poszuki­waniem włas­nej dro­gi życia. 

Więcej infor­ma­cji na: www.CentrumRozwoju.com.pl
Kon­takt: renata.myczka@gmail.com; nr tel.: 504 860 530

Jan Lewandowski

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 2/02/CK/2016)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy ze sprzedaw­ca­mi, menedżera­mi, przed­siębior­ca­mi i właś­ci­ciela­mi firm (usłu­gi finan­sowe i ubez­pieczeniowe) w zakre­sie radzenia sobie z trud­ny­mi sytu­ac­ja­mi w pra­cy, wypale­nie zawodowe, kon­flik­ty, stres, stra­ta lub niezad­owole­nie z pra­cy, szukanie pra­cy i wybór ścież­ki kari­ery a także życiem oso­bistym np. utra­ta bliskiej osoby.

Więcej infor­ma­cji: www.goldenline.pl/jan-lewandowski5
Kon­takt: jan.lewandowski@op.pl
nr tel.: 601831414

Katarzyna Stramowska

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 2/08/CK/2019)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi przeży­wa­ją­cy­mi trudne sytu­acje zarówno nagłe, jak i przewlekłe (wypadek, choro­ba, chron­iczne napię­cie, obciąże­nie stre­sem, stra­ta (w tym żało­ba, rozs­tanie, rozwód), relac­je społeczne, prob­le­my w pra­cy, pra­co­holizm, wypale­nie zawodowe. Poma­ga młodzieży i dorosłym, których dotyka­ją kryzysy roz­wo­jowe (rola życiowa, oczeki­wa­nia społeczne, przełom połowy życia), egzys­tenc­jalne (sens życia). Jest coachem ICF, coachem kryzysowym, trenerem spec­jal­izu­ją­cym się w obszarze roz­wo­ju inteligencji emocjon­al­nej i społecznej. Jest także prak­tykiem mind­ful­ness. Prowadzi warsz­taty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzię­ki psy­choe­dukacji poma­ga zrozu­mieć kryzysową rzeczy­wis­tość, odzyskać równowagę i stworzyć nowy plan działania. 

Więcej infor­ma­cji: www.wlasniepoto.pl
Kon­takt: biuro@wlasniepoto.pl; nr tel.: 661990292; po wcześniejszym umówie­niu przyj­mu­je również w Toruniu

Roksana Kosecka-Miernik,

akredytowany i certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu ACMK1/04/IPTK/2020)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy indy­wid­u­al­nej i grupowej z dzieć­mi, młodzieżą i osoba­mi dorosły­mi, przeży­wa­ją­cy­mi trudne sytu­acje zarówno nagłe, jak i przewlekłe (wypadek, choro­ba, wypale­nie zawodowe, obciąże­nie stre­sem, stra­ta — w tym żało­ba, rozs­tanie, rozwód), relac­je społeczne i rodzinne. Poma­ga młodzieży i dorosłym, których dotyka­ją kryzysy roz­wo­jowe (rola życiowa, oczeki­wa­nia społeczne, przełom połowy życia), egzys­tenc­jalne (sens życia). Prowadzi warsz­taty dla dzieci, młodzieży oraz szkole­nia dla kadry ped­a­gog­icznej, dydak­tyków, oraz insty­tucji zewnętrznych. Na co dzień współpracu­je z rodz­i­na­mi, dzieć­mi i młodzieżą z zaburzeni­a­mi roz­wo­jowy­mi i psy­chiczny­mi oraz niepełnosprawnoś­cią intelektualną.

Więcej infor­ma­cji: http://www/psychology.ovh oraz na face­book  Między Myśla­mi Gabi­net Psy­cho­log­iczny.
Kon­takt: kontakt@psychology.ovh ; nr tel: 736769627

Częstochowa

Renata Włodarczyk

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 4/05/CK/2017), certyfikowany coach kryzysowy w biznesie (nr certyfikatu: 2/06/CKB/2017)

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z osoba­mi, które doświad­czyły kryzy­su zawodowego, wypale­nia zawodowego i oso­bis­tego, stre­su związanego ze zmi­aną pra­cy, oraz wszelki­mi zmi­ana­mi, które kryzys wywołał. Pomagam zrozu­mieć i odnaleźć moc i chęć życia na nowych zasadach. 

Kon­takt: wlodarren@poczta.fm; nr tel.: 692–368-707

Ełk

Aneta Zamojska

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 15/11/CK/2014)

Więcej infor­ma­cji na: www.anetazamojska.pl
Kon­takt: coachmazury@onet.pl

Eliza Przyborowska

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 1/07/CK/2017)

Więcej infor­ma­cji na: www.elizaprzyborowska.com
Kon­takt: tel.: 509–629 579;
poczta@elizaprzyborowska.com

Gliwice

Katarzyna Kubit

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 1/09/CK/2016); certyfikowany coach kryzysowy w biznesie (nr certyfikatu: 1/09/CKB/2016)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z klien­tem w kryzysie na tle wypale­nia zawodowego i życiowego oraz kryzysie połowy życia. Współpracu­je z orga­ni­za­c­ja­mi w obszarze dzi­ałań ukierunk­owanych na prze­ci­wdzi­ałanie wypale­niu zawodowe­mu pracowników. 

Więcej infor­ma­cji na www.katarzynakubit.com
Kon­takt: k.kubit@op.pl; nr tel. 692095295

Paulina Wasilewska-Pławecka

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu CMK4/04/IPTK/2020)

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z osoba­mi w kryzysach relacji part­ner­s­kich, małżeńs­kich a także relacji rodz­ic-dziecko. Pomagam w trud­nym cza­sie rozs­tań czy roz­wodów. jestem wspar­ciem dla osób z ten­dencją do izo­lacji społecznej, trud­noś­ci­a­mi w wychowywa­niu dzieci, trud­noś­ci­a­mi w zna­j­dowa­niu rozwiązań, planowa­niu i pode­j­mowa­niu decyzji. Pracu­ję również z osoba­mi doświad­cza­ją­cy­mi żalu po stra­cie (pomoc w kryzysie żało­by i straty), chcą­cych wró­cić do życia sprzed kryzysu.

Więcej infor­ma­cji na:  www.efektplawecka.pl 
Kon­takt: kom. 508 358 757, biuro@efektplawecka.pl / paulinah1@poczta.onet.pl

Gorzów Wielkopolski

Anna Bezdziecka

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 1/10/CK/2017)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z kobi­eta­mi, które doświad­czyły kryzy­su zawodowego, stre­su związanego ze zmi­aną bądź utratą pra­cy, wypale­nia zawodowego i oso­bis­tego w tym sil­nie odczuwa­ją­cych przełom połowy życia oraz kryzy­su związanego z utratą bliskiej oso­by. Pomagam im w odzyska­niu równowa­gi, wykre­owa­niu właś­ci­wej ścież­ki zawodowej, odnalezie­niu na nowo sen­su i celu w życiu oraz w odzyska­niu siły i odwa­gi do real­iza­cji swoich najśmiel­szych marzeń i projektów. 

Więcej infor­ma­cj na: www.annabezdziecka.pl 
Kon­takt: annabezdziecka-kontakt@wp.pl ; nr tel. 606745220

Danuta Nawrocka

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 3/01/CK/2019)

Spec­jal­izu­je się w life coachin­gu dorosłych oraz coachin­gu młodzieży powyżej 16. roku życia. Pasjonu­je mnie wszys­tko, co wiąże się z roz­wo­jem oso­bistym, zgłębian­iem samoświado­moś­ci, zwięk­szaniem zasobów wewnętrznych i pod­nosze­niem zad­owole­nia z jakoś­ci życia. Prowadzę również warsz­taty dla dzieci i młodzieży w zakre­sie roz­wo­ju oso­bis­tego, oraz ses­je coachingowe. 

Więcej infor­ma­cj na:  
Kon­takt: dna83@onet.eu;tel.:  502 941 339

Jawor

Danuta Nowak

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu 2/03/CK/2019)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi, które doświad­czyły kryzy­su związanego z sytu­ac­ja­mi losowy­mi, w tym m.in.: wypadku,nagłej choro­by, utraty bliskiej oso­by a także z tymi, które dotk­li­wie odczuwa­ją przełom połowy życia. Wspier­am prag­ną­cych zmienić swo­je środowisko, miejsce zamieszkania. 

Więcej infor­ma­cji na: www.dna-coaching.pl 
Kon­takt: danuta.nowak.hr@gmail.com; Tel. +48 605827556;
Po wcześniejszym ustal­e­niu przyj­mu­je również w: Lubin, Jele­nia Góra, Wrocław.

Jaworzno

Patrycja Guja

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 1/12/CK/2016)

Spec­jal­izu­je się w kryzysach natu­ry oso­bis­tej i zawodowej

Katowice

Mateusz Brol

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 1/11/CK/2015)

Kon­takt: kontakt@mateuszbrol.pl; nr tel.  785445350; opcjon­al­nie Gli­wice
Więcej infor­ma­cji na: www.mateuszbrol.pl

Jowita Trzaska

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 1/08/CK/2016) oraz coach Kryzysowy w Biznesie (nr certyfikatu: 5/06/CKB/2017)

Poma­ga klien­tom ZROZUMIEĆ i UJARZMIĆ ich kryzysy oso­biste oraz zawodowe. Dzię­ki temu mają szan­sę uwol­nić się od trud­nej dla nich przeszłoś­ci i ponown­ie zacząć cieszyć się życiem. Pracu­je głównie z kryzysa­mi wynika­ją­cy­mi z: ode­jś­cia bliskiej oso­by, prob­lemów w związku, trud­nych relacji, niezad­owole­nia z życia, wypale­nia zawodowego i poszuki­wa­nia nowej ścież­ki zawodowej. 

Więcej infor­ma­cji na: www.jowitatrzaska.pl
Kon­takt: kontakt@jowitatrzaska.pl; nr tel.: +48 501 745 694

Beata Rybak

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 1/02/CK/2019) oraz certyfikowany Coach Kryzysowy w Biznesie (nr certyfikatu: 1/03/CKB/2019)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy zarówno indy­wid­u­al­nej, jak i grupowej z osoba­mi, które chcą pod­nieść jakość Swo­jego życia. Pomagam im w przepra­cow­a­niu w sposób adap­ta­cyjny i roz­wo­jowy trud­nych sytu­acji, kryzysów natu­ry oso­bis­tej i zawodowej. 

Więcej infor­ma­cji na www.kreacja-consulting.pl
Kon­takt: kreacja.kontakt@gmail.com ; nr tel. 728 353 149; po wcześniejszym ustal­e­niu przyj­mu­je również w Krakowie.

Tamara Majos

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 3/09/CK/2019)

Spec­jal­izu­je się w kryzysach wys­tępu­ją­cych u ludzi akty­wnie upraw­ia­ją­cych sport (młodzież od 15 roku życia i dorośli), w kryzysach wys­tępu­ją­cych w gru­pach czyli kryzysy w orga­ni­za­c­jach, druży­nach sportowych w kryzysach związanych z emoc­ja­mi (nad­mierny lęk, stra­ch , stres, nad­mierne pobudzenie) 

Więcej infor­ma­cji na: www.tamaramajos.pl
Kon­takt: tamara.majos@gmail.com; nr tel. 791887781; Przyj­mu­je również w Zawierciu.

Kolobrzeg

Grażyna Myczkowska

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 2/06/CK/2016)

Spec­jal­izu­je się w kryzysach natu­ry biz­ne­sowej i oso­bis­tej. Wspiera zarządy firm i menedżerów w kryzysach związanych z wprowadze­niem zmi­an w orga­ni­za­cji oraz przy­wództwem. Osobom indy­wid­u­al­nym poma­ga znaleźć zaso­by, aby zmierzyć się z kryzy­sem związanym z chorobą nowot­worową (włas­ną i oso­by najbliższej), roz­pa­dem związku, zmi­aną pra­cy, poszuki­waniem włas­nej dro­gi życiowej. 

Więcej infor­ma­cji na www.ariwo.com.pl
Kon­takt: g.myczkowska@ariwo.com.pl; nr tel. 512639323; opcjon­al­nie KOSZALIN

Kraków

Artur Chaberski

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 3/07/CK/2016); certyfikowany coach kryzysowy w biznesie (nr certyfikatu: 1/07/CKB/2016)

Spec­jal­izu­je się w kryzysach wys­tępu­ją­cych w fir­ma­ch rodzin­nych, sytu­ac­jach trud­nych i kon­flik­towych w miejs­cu pra­cy. W sytu­ac­jach utraty, wypale­nia zawodowego, stre­su, zmi­any, trud­noś­ci adap­ta­cyjnych i kari­ery w kon­tekś­cie biznesowym. 

Anna Bajorek-Dołba

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 3/10/CK/2016)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z kryzysa­mi w życiu zawodowym i w biz­ne­sie oraz doty­czą­cy­mi poszuki­wa­nia swo­jej dro­gi i równowa­gi życiowej. W swo­jej pra­cy łączy metody klasy­czne z niekon­wencjon­al­ny­mi, poma­ga klien­tom w rozwiązy­wa­niu ich prob­lemów z wyko­rzys­taniem efek­tu syn­ergii coachin­gu (trady­cyjnego i kryzysowego), hip­noter­apii i metod kwantowych. 

Więcej na www.altiore.eu
Kon­takt: anna@altiore.eu; nr tel. 797 601 508; Opcjon­al­nie JASŁO

Joanna Lange

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 2/12/CK/2016)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi, które przeży­wa­ją kryzys utraty oso­by bliskiej (śmierć lub rozwód), które zma­ga­ją się z trud­noś­ci­a­mi w związku lub zde­cy­dowały się na rozwód — prze­jść przez ten okres w możli­wie najlep­szy sposób, stanąć na nogi i zbu­dować pod­waliny pod nowy etap życia. Poma­ga też ludziom dojrza­łym, których dopadł kryzys przeło­mu życia lub wypalili się zawodowo w dostrzeże­niu nowych możli­woś­ci, odzyska­niu siły i odwa­gi, żeby po nie sięgnąć.

Więcej infor­ma­cji na www.joannalange.pl
Kon­takt: lange.joanna@gmail.com;
nr tel.: 506 66 89 64

Agata Pampuch-Bąk

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 1/08/CK/2018)

Spec­jal­izu­je się w tem­atyce trud­nych doświad­czeń porodowych oraz kryzysów duchowych. Jest medy­tu­ją­cy nauczy­cielem i ped­a­gogiem, coachem, coachem kryzysowym, pasjonatką i pro­mo­torką idei Rodzi­cielst­wa Bliskoś­ci. Pry­wat­nie, spełniona kobi­eta i mama. Możli­wy kon­takt w języku pol­skim i angielskim.

Kon­takt: agatabak2@gmail.com; nr tel.: 518 968 732; możli­wość spotkań również w Skawinie

Iwona Umławska

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 1/07/CK/2019)

Spec­jal­izu­je sie w coachin­gu trans­for­ma­cyjnym — głębo­ka zmi­ana wewnętrz­na, posz­erze­nie samoświado­moś­ci. I w coachin­gu relacji — relacji z samym sobą, bliski­mi i osoba­mi dla nas ważnymi.Wspieram i pomagam osobom w trud­nych sytu­ac­jach życiowych, bądź przeży­wa­ją­cych kryzysy — samot­ność, śmierć, rozs­tanie, rozwód, choro­by. Prowadzę warsz­taty roz­wo­jowe w różnych przedzi­ałach wiekowych (25–35; 35–50 i 50 plus). Jestem dla każdego kto potrze­bu­je wspar­cia. Moją pasją jest wspieranie seniorów, którzy częs­to nie potrafią poradz­ić sobie z samot­noś­cią. Akcep­tu­ję i przyj­mu­ję w pełni człowieka uksz­tał­towanego przez swo­ją oso­bistą his­torię życia.

Ewelina Foryciarz

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 1/08/CK/2019)

Spec­jal­izu­je sie w pra­cy z osoba­mi, które zma­ga­ją się z wypale­niem zawodowym oraz utratą pra­cy. Pracu­ję z osoba­mi, które nie odczuwa­ją satys­fakcji z wykony­wanej pra­cy zawodowej, chcą­cy odnaleźć swo­ją ścieżkę zawodową lub ją zmienić, stworzyć nowy plan zawodowy. Współpracu­ję z fir­ma­mi, które real­nie doświad­cza­ją braku roz­wo­ju. Pon­ad­to współpracu­ję w osoba­mi, które zma­ga­ją się w swoim z doświad­cze­niem straty oraz choro­by. Wielo­let­nie doświad­cze­nie z zakre­su ochrony zdrowia pozwala mi na skuteczną współpracę w tym obszarze. 

Więcej infor­ma­cji na: www.motiflow.pl
Kon­takt: ewelina.foryciarz@motiflow.pl; nr tel.: 604 337 996

Anna Moszko

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 2/09/CK/2019)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z zespoła­mi, para­mi oraz indy­wid­u­al­nie. Mam doświad­cze­nie w pra­cy z imi­granta­mi zarobkowy­mi prze­chodzą­cy­mi adap­tację do życia na imi­gracji (możli­wość pra­cy w językach ang­iel­skim, fran­cuskim i hisz­pańskim). Pracu­ję również z rodzi­ca­mi próbu­ją­cy­mi pogodz­ić życie rodzinne i zawodowe (jestem cer­ty­fikowaną Eduka­torką Rodz­iców i cer­ty­fikowaną Eduka­torką Wczes­nego Dziecińst­wa). Pracu­ję też z osoba­mi doświad­cza­ją­cy­mi chron­icznego stre­su i prze­chodzą­cy­mi duże zmi­any życiowe jak prze­branżowie­nie, przeprowadz­ka, prze­bu­dowywanie tożsamoś­ci, wartoś­ci i celów życiowych. Pry­wat­nie spełniona żona, mama, przed­siębior­ca od 2011 roku, podróżniczka. 

Więcej na www.wszystkoostresie.pl
Kon­takt: kontakt@wszystkoostresie.pl; nr tel.: 663–910-818; przyj­mu­je również w Niepołomicach

Michalina Choda-Niespodziewany

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfiaktu CMK2/04/IPTK/2020), certyfikowany kryzysowy coach/mentor finansowy nr certyfikatu KCMF1/11/IPTK/2020

Pomagam ludziom dostrzec, że funkcjonu­ją w chron­icznym stre­sie, dzię­ki czemu dokonu­ją zmi­an i nie popada­ją w stan kryzy­su psy­cho­log­icznego. W mojej prak­tyce wspier­am klien­tów indy­wid­u­al­nych. Tych, którzy już znaleźli się w sytu­acji odczuwanej jako trud­ność nie do zniesienia, ale też takich, którzy czu­ją, że ta chwila jest nie­u­nikniona i nad­cią­ga niczym sztorm. 

Więcej infor­ma­cji: 
https://michalinachoda.pl
https://www.facebook.com/KryzyswK­waran­tan­nie/
https://www.linkedin.com/in/michali­na-choda/

Możli­wość współpra­cy online oraz dodatkowo w San­domierzu.
Kon­takt: coach@michalinachoda.pl; tel.: 728–826-837

Justyna Pomykała

certyfikowany coach/mentor kryzysowy (nr certyfikatu CMK2/11/IPTK/2020)

Spec­jal­izu­ję się w coachin­gu biz­ne­sowym. Wspier­am lid­erów w obszarach związanych z zarządzaniem zespoła­mi oraz ich roz­wo­jem. Pracu­ję z osoba­mi, które chcą rozwinąć osobowość, pogłębić samoświado­mość a także taki­mi, które doświad­cza­ją kryzy­su wypale­nia zawodowego, utraty pra­cy, poczu­cia wewnętrznej pust­ki, samot­noś­ci, lub niskiego poczu­cia włas­nej wartoś­ci. Wspier­am w odnalezie­niu włas­nej dro­gi życiowej, osiąg­nię­ciu wewnętrznej har­monii i roz­wo­ju kom­pe­tencji mięk­kich niezbęd­nych do real­iza­cji celów zawodowych i życiowych.

Więcej infor­ma­cji: 
https://www.linkedin.com/in/justy­na-pomykala/
E‑mail: justyna.pomykala@outlook.com
Tele­fon: +48 733 638 912

Możli­wość współpra­cy stacjonarnej w Krakowie, Rzes­zowie lub online.
Eng­lish ses­sions are also availiable.

Lubaczów

Diana Puchalska

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 1/02/CK/2018)

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z kryzysa­mi natu­ry oso­bis­tej, szczegól­nie związany­mi z rozs­taniem, chorobą, kryzy­sem wieku śred­niego i poszuki­waniem włas­nej dro­gi życiowej. Pracu­ję również z osoba­mi, które doświad­cza­ją u siebie lub swoich blis­kich uza­leżnień lub współuza­leżnienia. Posi­adam przy­go­towanie teo­re­ty­czne poparte prak­tyką zawodową w pra­cy z osoba­mi z zaburzeni­a­mi psy­chiczny­mi oraz z prob­le­ma­mi neurologicznymi. 

Więcej infor­ma­cji na: www.psychodia.pl 
Kon­takt: diana.puchalska@gmail.com, tel. 511 035 215 (przyj­mu­je również w Rzeszowie)

Lubin

Sylwia Pęczkowicz-Kuduk

certyfikowany coach/mentor kryzysowy (nr. certyfikatu CKM1/06/IPTK/2020)

Spec­jal­izu­je się w różnych rodza­jach kryzy­su ( w tym inter­wencji kryzysowej) , które warto przekuć w sukces lub nowe spo­jrze­nie na życie. Pode­j­mu­je różnego rodza­ju prace z klien­tem od kryzysów egzys­tenc­jal­nych , rodzin­nych, zawodowych po społeczne. Pracu­je z gru­pa­mi i indy­wid­u­al­nie, wyko­rzys­tu­jąc różne narzędzia.Posiadam inne kwal­i­fikac­je, które uzu­peł­ni­a­ją prace w coachin­gu ( m. in. sprawy rodzinne i karne w postępowa­niu sądowym). 

Przyj­mu­je również we Wrocław­iu oraz on-line

Kon­takt: tel. 691737713 , email: sp.karmina@wp.pl

Małgorzata Łuczkowska

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu 3/10/CK/2019)., certyfikowany kryzysowy coach/mentor finansowy (nr certyfikatu KCMF1/10/IPTK/2020)

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z kryzysa­mi rodzi­ciel­ski­mi. Jeśli jesteś rodz­icem i czu­jesz, że obec­na sytu­ac­ja cię prz­eras­ta, próbowałaś już wszys­tkiego i dalej nic. Jesteś na skra­ju wycz­er­pa­nia emocjon­al­nego. Od środ­ka zja­da cię, kawałek po kawałku, obezwład­ni­a­jące poczu­cie winy. Nie chcesz być dłużej bezsil­ną i bezrad­ną mamą. Braku­je ci pomysłów, co jeszcze możesz zro­bić, aby zami­ast ciągłych kłót­ni, krzyków, gróźb i poczu­cia winy, w domu zapanowała przy­jem­na i spoko­j­na atmos­fera. Bez presji i poś­piechu. Bez stra­chu, co wyrośnie z two­jej pociechy za kil­ka lat. Spec­jal­izu­ję się także we wspiera­niu osób, które doświad­cza­ją wypale­nia zawodowego. Jeśli nie odczuwasz satys­fakcji z wykony­wanej pra­cy i czu­jesz olbrzymią pustkę w środ­ku. Stoisz na roz­drożu i kom­plet­nie nie wiesz, w którą stronę iść. Pomagam na nowo odkryć two­ją wartość i znaleźć odpowiedź na pytanie co dalej. 

Lublin

Joanna Mirowska — Wieczorek

certyfikowany i akredytowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 3/05/PTPT/2013)

Kon­takt: j.mirwie@gmail.com; nr tel.: 601 95 77 43 
Więcej infor­ma­cji na: www.pzpviamed.pl

Jerzy Wieczorek

certyfikowany i akredytowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 3/05/PTPT/2013)

Kon­takt: j.mirwie@gmail.com; nr tel.: 601 95 77 43 
Więcej infor­ma­cji na: www.pzpviamed.pl

Ewelina Bondyra-Łuczka

certyfikowany i akredytowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 1/04/ACK/2016); certyfikowanych coach Kryzysowy w biznesie (nr certyfikatu: 1/04/CKB/2016)

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z kryzysa­mi w kon­tekś­cie biz­ne­sowym oraz w kryzysach natu­ry oso­bis­tej. Zaj­mu­ję się głównie taki­mi zagad­nieni­a­mi jak stres, kon­flik­ty, pra­co­holizm, mob­bing, wypale­nie zawodowe oraz kryzysy związane ze zmi­aną. Intere­su­ję się psy­chologią poraż­ki i nowy­mi tren­da­mi na rynku pracy. 

Więcej infor­ma­cji na: www.bondyraluczka.pl 
Kon­takt: kontakt@bondyraluczka.pl; nr tel.: 511 139 225; opcjon­al­nie przyj­mu­je w Zamoś­ciu i Warszawie

Łódź

Małgorzata Trznadel,

certyfikowany i akredytowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 2/09/ACK/2016), certyfikowany coach kryzysowy w biznesie nr certyfikatu CKB1/09/IPTK/2020

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z osoba­mi, które doświad­cza­ją u siebie lub swoich blis­kich: wypale­nia zawodowego i oso­bis­tego; uza­leżnień, współuza­leżnień i nawrotów; stre­su związanego z nowym zyciem po roz­wodzie. Pomagam zrozu­mieć i odnaleźć odwagę życia i pra­cy w zgodzie ze sobą oraz skutecznie wspier­ać blis­kich w zma­ganiu się z trud­ny­mi sytuacjami. 

Więcej na MalgorzataTrznadel.pl
Kon­takt: kontakt@MalgorzataTrznadel.pl; nr tel. 791 407 421 (tylko do kon­tak­tu sms); skype: cb.malgorzata

Małgorzata Kołodziejczak

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 1/04/CK/2017)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi, które zarządza­jąc ludź­mi, zespoła­mi sta­ją w obliczu różnorod­nych prob­lemów, kon­flik­tów i sytu­acji kryzysowych. Jest autorką i współau­torką pub­likacji z zakre­su coachin­gu: Zarządzanie zmi­aną a coach­ing – w poszuki­wa­niu syn­ergii, Coach­ing zespołowy czyli jak poprowadz­ić grupę ku efek­ty­wne­mu rozwiązy­wa­niu prob­lemów, Kul­tura orga­ni­za­cyj­na a coaching. 

Kon­takt: kolodziejczakmalgosia@gmail.com; nr tel.: 606 222 155

Karolina Lewandowska

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 2/05/CK/2017), certyfikowany coach kryzysowy w biznesie (nr certyfikatu CKB1/10/IPTK/2020)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi mierzą­cy­mi się z kryzysa­mi natu­ry oso­bis­tej oraz biz­ne­sowej. Pracu­je z przed­siębior­ca­mi, właś­ci­ciela­mi firm oraz kadrą man­ager­ską. Wspiera w efek­ty­wnym wyjś­ciu z kryzysów takich jak wypale­nie zawodowe, stres w miejs­cu pra­cy, zmi­ana ścież­ki kari­ery (zmi­ana pra­cy, obję­cie nowego stanowiska, rozpoczę­cie włas­nej dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej), utra­ta pra­cy, mob­bing, kon­flik­ty w zes­pole, prze­ciąże­nie pracą, prob­le­my z zachowaniem równowa­gi między życiem oso­bistym i zawodowym. Wspiera również młode oso­by w kryzysach związanych z nauką, stu­di­a­mi oraz wyborem ścież­ki zawodowej. Poma­ga osobom pry­wat­nym w rozwiązy­wa­niu kryzysów natu­ry oso­bis­tej takich jak min. utra­ta zdrowia (włas­nego lub oso­by bliskiej), prob­le­my macierzyńskie, relac­je w rodzinie, roz­pad związku, rozwód oraz prze­moc (psy­chicz­na, fizy­cz­na, eko­nom­icz­na) wobec kobiet.

Więcej infor­ma­cji na www.facebook.com/KarolinaWalczynskaCoaching/
Kon­takt: karolinaa.walczynska@gmail.com; nr tel.: 692 984 708

Aldona Roda-Teodorczyk

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 4/04/CK/2019)

Spec­jal­izu­je w pra­cy z osoba­mi zma­ga­ją­cym się z kryzy­sem związanym ze stratą. Doty­czy to wielu sfer życia: Zawodowej(wypalenie, awans bądź jego brak, stra­ta pra­cy i inne); Oso­bis­tej (bolesne rozs­ta­nia, zdra­da, roz­wody, zer­wane więzy, samot­ność i inne); Zdrowot­nej (cięż­ka choro­ba, umieranie, śmierć). Szczegól­nie bliska jej ser­cu jest pra­ca z osoba­mi zma­ga­ją­cy­mi się z chorobą nowot­worową, tak czyn­ną jak i w regresji. Doświad­czanie choro­by nowot­worowej zazwyczaj doty­czy całej rodziny pac­jen­ta, pracu­je więc również z osoba­mi wspierający­mi chorego, którym częs­to jest równie trud­no jak oso­bie dotkniętej chorobą bezpośrednio. 

Więcej infor­ma­cji na: www.rodaaldona.com
Kon­takt: Ada.roda1@gmail.com; nr tel.: 519 134 12

Edyta Bartosiewicz

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 5/04/CK/2019), certyfikowany coach kryzysowy w biznesie (nr. certyfikatu CKB1/06/IPTK/2020)

Maciej Samolej

certyfikowany coach/mentor kryzysowy (nr certyfikatu CKM1/09/IPTK/2020)

Spec­jal­izu­ję się w kryzysach roz­wo­jowych, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem młodzieży liceal­nej, stu­den­tów oraz absol­wen­tów studiów (przedzi­ał wiekowy 16–26 lat) oraz w kryzysach wynika­ją­cych z wypale­nia zawodowego/utraty pra­cy, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem mężczyzn/kobiet przed 35 rok­iem życia. 

Więcej infor­ma­cji na: www.samolejcoaching.pl 

Kon­takt: samolej.coaching@gmail.com lub tele­fon 663–771-983, po wcześniejszym umówie­niu możli­wość dojaz­du do klienta.

Olsztyn

Magdalena Bodnar

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 6/10/CK/2017)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z menadżera­mi oraz pra­cown­ika­mi, którzy doświad­cza­ją kryzysów w relac­jach biz­ne­sowych tj. zagroże­nie wypale­niem zawodowym, stres, sytu­acje kon­flik­towe, mob­bing. Pomagam również osobom, które doświad­cza­ją kryzysów rozwojowych.

Elżbieta Puchalska

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 2/01/CK/2019)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z ludź­mi, którzy doświad­czyli kryzysów wynika­ją­cych z: wypale­nia zawodowego, stre­su związanego ze zmi­aną bądź utratą pra­cy lub poszuki­waniem właś­ci­wej pra­cy oraz kryzysów oso­bistych w tym kryzy­su przeło­mu połowy życia. Pomogę zrozu­mieć kryzysową rzeczy­wis­tość , odzyskać równowagę i chęć do życia. Pomogę wykre­ować od nowa, właś­ci­wą ścieżkę kari­ery , odzyskać siłę i odwagę do real­iza­cji swoich marzeń i projektów. 

Kon­takt: elzbieta.puchalska@interia.pl tel.:+48 508 313 457

Opole

Teresa Buchta

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 2/02/CK/2019)

Spec­jal­izu­ję się w poma­ganiu innym. Pomagam w uwal­ni­a­n­iu życiowej siły i twór­czego potenc­jału. Moja wielo­let­nia pra­ca z ludź­mi poz­woliła mi odkryć w sobie szczegól­ną pasję do wspiera­nia innych w poradze­niu sobie z emocjon­al­ny­mi trud­noś­ci­a­mi, w odzyska­niu równowa­gi utra­conej w wyniku trud­nych wyzwań życiowych, stre­su oraz w postaw­ie­niu pier­wszych kroków w kierunku odnalezienia nowego celu.

Kon­takt: teresa.buchta@onet.pl

Paulina Kliś

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 4/10/CK/2019)

Spec­jal­izu­ję w pra­cy z kobi­eta­mi w ciąży oraz kryzy­sem związanym z nieplanowaną ciążą, pomagam również w kryzysach związanych z utratą sen­su w życiu, zmi­aną pra­cy oraz wszelki­mi trud­noś­ci­a­mi takim jak rozs­tanie, kon­flik­ty . Pomagam klien­tom wyjść z sytu­acji kryzy­su oraz wyko­rzys­tać jego potenc­jał do osią­ga­nia swoich celów. Pracu­ję również z pośred­nika­mi nieru­chomoś­ci, hand­low­ca­mi, sprzedaw­ca­mi oraz lid­era­mi, którzy chcą popraw­ić swo­ją skuteczność. 

Kon­takt: tel.: 737 985 865, e‑mail: paulinaklisfacebook@gmail.com

Płock

Anna Terebińska

certyfikowany i akredytowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 2/08/ACK/2016)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi współuza­leżniony­mi, ofi­ara­mi prze­mo­cy, po rozs­ta­niu, stra­cie, w żałobie.

Kon­takt: anna.terebinska@o2.pl; nr tel.  506 640 899; skype: anna_terebinska

Poznań

Elżbieta Kaźmierczak — Gałka

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 9/10/CK/2013)

Kon­takt: 667 519 406

Aleksandra Prysłopska

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 1/02/CK/2016)

Kon­takt: pryslopska.aleksandra@gmail.com; nr tel.: 606 919 169

Olga Gajewska

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 1/02/CK/2017)

Spec­jal­izu­je się w pomo­cy przy odna­jdy­wa­niu i tworze­niu od nowa ścież­ki kari­ery w wieku śred­nim, w pra­cy przy pokony­wa­niu wypale­nia zawodowego, wspar­ciu w zmęcze­niu i frus­tracji po pro­gra­mach Top Tal­ent oraz w pomo­cy przy wychodze­niu z kryzysów, których skut­ki odczuwasz na polu swo­jej kari­ery zawodowej. 

Więcej infor­ma­cji na: re-focus.pl
Kon­takt: kontakt@re-focus.pl oraz tel: +48 607 621 816; opc­ja: Byd­goszcz po wcześniejszym uzgodnieniu

Krystyna Marczak

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 3/04/CK/2019)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z rodzi­ca­mi. Z tymi, którzy chcieli­by real­i­zować swo­je cele oraz zad­bać o swo­je potrze­by, jak i tymi, którzy stra­cili part­nera — są w żało­bie i samodziel­nie mierzą się z tru­dem wychowa­nia dzieci. Pomagam rodz­i­com w budowa­niu trwałej relacji rodz­ic-dziecko opartej na empatii i sza­cunku wyko­rzys­tu­jąc m.in. moją autorską metodę Bajkoterapii. 

Więcej infor­ma­cji na: skrzydlatyrodzic.pl 
Kon­takt: kontakt@skrzydlatyrodzic.pl oraz tel: 722 393 289

Anna Lisek

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 4/08/CK/2019)

Spec­jal­izu­ję się w kryzysach roz­wo­jowych spowodowanych zewnętrzny­mi wydarzeni­a­mi kry­ty­czny­mi u dorosłych zarówno w kon­tekś­cie biz­ne­sowym oraz w kryzysach natu­ry oso­bis­tej. Współpracu­ję w zakre­sie psy­cholo­gi sukce­su i poraż­ki, gen­er­a­torów stre­su, kon­flik­tów i aser­ty­wnoś­ci, pra­co­holiz­mu, mob­bin­gu, wypale­nia zawodowego oraz kryzysów związanych ze zmi­aną. Moją mis­ją jest poma­gać ludziom w ich roz­wo­ju, odzyska­niu har­monii życia oraz doskonale­niu ich efek­ty­wnoś­ci i skutecznościrapii. 

Kon­takt: tel.: 783043355

Pruszków

Dominika Bartmann-Wojda

certyfikowany i akredytowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 1/05/ACK/2019)

Spec­jal­izu­ję się w pomo­cy kobi­etom doświad­cza­ją­cym chron­icznego stre­su w życiu domowym, zwłaszcza kobi­etom ofi­arom prze­mo­cy domowej innej niż fizy­cz­na (prze­moc psy­chicz­na, eko­nom­icz­na, sek­su­al­na) i matkom dzieci chorych i z zaburzeni­a­mi roz­wo­ju, m.in. ze spek­trum autyz­mu. W pra­cy z klien­tem wyko­rzys­tu­ję prak­tykę uważnoś­ci (jestem nauczy­cielem Mind­ful­ness Association). 

Kon­takt: bartmanndominika@gmail.com tel.: 608 433 259; Przyj­mu­je również w Grodzisku Mazowieckim.

Radom

Monika Nowotnik-Kozicka

akredytowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 1/05/ACK/2017); certyfikowany Coach Kryzysowy w Biznesie (nr certyfikatu: 1/05/CKB/2017)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi, które doświad­cza­ją sytu­acji kryzysowych zarówno w życiu zawodowym, jak również w oso­bistym. Pracu­je w obszarach: efek­ty­wnego rozwiązy­wa­nia kon­flik­tów w zes­pole i w relac­jach z bliski­mi, pro­fi­lak­tyce zapo­b­ie­ga­nia wypale­niu zawodowe­mu i oso­bis­te­mu oraz roz­wo­ju lub zmi­any ścież­ki kari­ery zawodowej. Jako inter­went kryzysowy, wspiera oso­by doświad­cza­jące kryzysów życiowych związanych z egzys­tencją i wydarzeni­a­mi losowy­mi. Posi­a­da uprawnienia do tworzenia i prowadzenia szkoleń psy­choe­duka­cyjnych w języku pol­skim i angielskim.

Kon­takt: m.nowotnik.kozicka@gmail.com; nr tel.: 604 802 213

Radomsko

Małgorzata Bogacka

akredytowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: CMK1/08/IPTK/2020)

Pracu­ję z klien­ta­mi indy­wid­u­al­ny­mi i grupowy­mi. Spec­jal­izu­ję się w pra­cy w obszarach radzenia sobie z trud­ny­mi i kryzysowy­mi sytu­ac­ja­mi w życiu oso­bistym i miejs­cu pra­cy doty­czą­cy­mi: roz­wo­ju, zmi­any, efek­ty­wnego prze­wodzenia w zes­pole, prze­ci­wdzi­ała­nia wypale­niu zawodowe­mu i oso­bis­te­mu, stre­sowi, mob­bin­gowi. Prowadzę także szkole­nia i doradzt­wo z tego zakre­su. Posi­adam wielo­let­nie doświad­cze­nie w pra­cy z klien­tem doświad­cza­ją­cym prze­mo­cy w rodzinie, współuza­leżninym, wyk­luc­zony­mi z powodu wieku, niepełnosprawnoś­ci i Inn., a także pełnią­cym funkcję rodziny zastępczej, czy adop­cyjnej. Wspier­am oso­by doświad­cza­jące kryzysów życiowych. Wspier­am kobi­ety w świadomym roz­wo­ju. W pra­cy kieru­ję się filo­zofią rozu­mienia Człowieka, jako spójnej całoś­ci funkcjonu­jącej w wielu obszarach, w których doświad­cza sytu­acji trud­nych i kryzysów.

Kon­takt: m.bogacka38@gmail.com, tel.609 690 609 

Rzeszów

Izabela Boratyńska

akredytowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 2/06/CK/2018)

Spec­jal­izu­je się w kryzysach w związkach. Wspiera pary w budowa­niu bliskoś­ci, zau­fa­nia i part­ner­s­kich relacji. Pracu­je także z osoba­mi porzuconymi/ w trak­cie roz­wodu, poma­ga im upo­rać się z żalem po stra­cie i odnaleźć w nowej rzeczy­wis­toś­ci. Dla kobi­et, które “kocha­ją za bard­zo” stworzyła pro­gram #Szczęśliwe_Kobiety, w którym poma­ga im uwol­nić się z toksy­cznych związków i odbu­dować swo­je poczu­cie włas­nej wartoś­ci. Wspier­a­jąc się swoim doświad­cze­niem w pokony­wa­niu życiowych zakrętów poma­ga osobom zma­ga­ją­cym się z chron­icznym stre­sem, kryzy­sem emocjon­al­nym, odnaleźć wewnętrzną równowagę, radość i swo­je miejsce w życiu. 

Więcej infor­ma­cji na: http://www.ibCoaching.plhttps://www.facebook.com/IzabelaAnnaBoratynska/
http://dobrycoach.pl/coach/izabela-boratynska

Kon­takt: ibcoaching.kontakt@gmail.com; nr tel.:  533 889 000

Sochaczew

Piotr Kapusta

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 2/09/CK/2017)

Spec­jal­izu­je się w coachin­gu kari­ery, pra­cy z młodzieżą, life coachin­gu i coachin­gu w uję­ciu chrześ­ci­jańskim. W związku z tym, ofer­u­ję pomoc w rozwiązy­wa­niu kryzysów zawodowych, kryzysów duchowych, roz­wo­jowych i egzystencjalnych. 

Szczecin

Anna Rosiak

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 12/11/CK/2014); certyfikowany coach kryzysowy w biznesie (nr certyfikatu: 14/12/CKB/2014)

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z man­agera­mi, poma­ga im odkryć wewnętrzne zaso­by do mierzenia się wyzwa­ni­a­mi przy­wództ­wa (przewlekły stres, kon­flikt wartoś­ci, dban­ie o poziom włas­nej energii, work-life bal­ance, wypale­nie zawodowe itp.) oraz osobom doświad­cza­ją­cym trud­noś­ci w relac­jach — wspier­a­jąc ich w budowie samoświado­moś­ci w zakre­sie potrzeb, wartoś­ci, tożsamoś­ci i najważniejszych życiowych celów. 

Więcej infor­ma­cji na: coachkryzysowy.eu
Kon­takt:
 kryzysowycoach@gmail.com; nr tel. 888258501

Joanna Moroń

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 13/12/CK/2015); certyfikowany coach kryzysowy w biznesie (nr certyfikatu: 2/10/CKB/2015)

Spec­jal­izu­je się w kryzysach sytu­a­cyjnych związanych np. ze zmi­aną kierunku kari­ery zawodowej oraz kryzysach egzystencjalnych. 

Więcej infor­ma­cji na: www.expertcoaching.pl
Kon­takt: Joanna.moron@gmail.com ; nr tel. 794 155 873

Maria Czerniecka

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 3/05/CK/2017)

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z kryzysa­mi związany­mi z żalem po stra­cie (osób blis­kich, rzeczy waznych — pra­cy, celów, marzeń), przeży­waniem kryzysów przelo­mu życia, wypale­niem życiowym.

Kon­takt: m_czerniecka@tlen.pl; nr tel. 602 612 694

Ewa Łabieniec

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 3/08/CK/2019)

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z osoba­mi w kryzysach roz­wo­jowych, sytu­a­cyjnych, egzys­tenc­jal­nych. Związanych z życiem pry­wat­nym (kryzysy związane z relac­ja­mi, kon­flik­ta­mi, wychowywaniem dzieci, wypale­niem) i z kari­erą zawodową (wypale­nie, stra­ta, niezad­owole­nie z pra­cy, wybór/zmiana ścież­ki kari­ery, radze­nie sobie z sytu­ac­ja­mi trud­ny­mi, kon­flik­ta­mi, szukanie pracy). 

Więcej infor­ma­cji na: www.uwazne.pl
Kon­takt:doradztwo@uwazne.pl; nr tel. 697 700 603

Świdnica

Marcin Kuc

certyfikowany i akredytowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 1/08/ACK/2018)

Spec­jal­izu­je się w life i job coachin­gu a także porad­nictwie dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trud­noś­ci­a­mi w zachowa­niu się i zaburzeni­a­mi emocji — coach­ing kryzysowy. 

Więcej infor­ma­cji na: cet-swidnica.pl
Kon­takt: kuc.marcin@interia.eu; nr tel.: 663 373 042; możli­wość spotka­nia również w Wałbrzychu

Tarnobrzeg

Agnieszka Siekierska

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: CMK1/04/IPTK/2020)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi, które doświad­cza­ją trud­nych sytu­acji w życiu oso­bistym takich jak: rozwód, rozs­tanie, utra­ta oso­by bliskiej, pra­cy, doz­na­ją­cy­mi sil­nego stre­su i braku poczu­cia sen­su życia. Pomagam w odzyska­niu równowa­gi i spoko­ju wewnętrznego.

Toruń

Izabela Borejko

akredytowany i certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu 1/03/ACK/2020)

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy indy­wid­u­al­nej i grupowej z osoba­mi dorosły­mi, młodzieżą oraz osoba­mi doświad­cza­ją­cy­mi wypale­nia zawodowego, stre­su, stara­ją­cych się zmienić swo­je nawy­ki. Pomagam osobom w ich kryzysach oraz roz­wo­ju oso­bistym. Współpracu­ję również z uczeni­a­mi jako wykład­ow­ca z zakre­su psy­chologii oraz wspier­a­jąc stu­den­tów i absol­wen­tów w ich rozowju oso­bistym i zawodowym. Prowadzę szkole­nia i warsz­taty dla kadry ped­a­gog­icznej, dydak­tyków, menedżerów oraz insty­tucji zewnętrznych. Więcej infor­ma­cji na: face­book wip­isu­jąc Inspirac­ja Doradzt­wo i Edukac­ja Izabela Bore­jko — psy­cholog, trener,

Kon­takt: iza_borejko@o2.pl
tel.
796–179-362

Magdalena Kamińska

certyfikowany coach/mentor kryzysowy (nr certyfikatu CMK3/11/IPTK/2020)

Trójmiasto (Gdańsk, Sopot, Gdynia)

Danuta Rocławska

certyfikowany i akredytowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 1/01/ACK/2016)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z menedżera­mi, przed­siębior­ca­mi i właś­ci­ciela­mi strat-up’ów w zakre­sie radzenia sobie z trud­ny­mi sytu­ac­ja­mi w pra­cy (wypale­nie zawodowe, kon­flik­ty, stres). 

Więcej infor­ma­cji na: mscoaching.pl
Kon­takt: danuta.roclawska@mscoaching.pl; nr tel.: 535 265 675

Anna Piwońska

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 13/11/CK/14); certyfikowany Coach Kryzysowy w Biznesie (nr certyfikatu: 3/12/CKB/2014)

Kon­takt: anna.piwonska@hotmail.com

Katarzyna Dolak-Mazurek

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 1/09/CK/2017) oraz certyfikowany Coach Kryzysowy w Biznesie (nr certyfikatu: 1/09/CKB/2017)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z z osoba­mi doświad­cza­ją­cy­mi kryzysów i trud­noś­ci wynika­ją­cych z pra­cy po za miejscem swo­jego zamieszka­nia, w szczegól­noś­ci z osoba­mi pły­wa­ją­cy­mi. Pomagam w poradze­niu sobie z rozłąką, z poczu­ciem bezsil­noś­ci, w ułoże­niu relacji oso­bistych i zawodowych. Uczę sposobów na płynne i łagodne prze­chodze­nie z rzeczy­wis­toś­ci domowej w zawodową i odwrotnie. 

Więcej infor­ma­cji na: www.dolakcoach.pl lub pro­fil na fb: Katarzy­na Dolak-Mazurek
Kon­takt: dolak@op.pl; nr tel.: 668012952

Piotr M. Łabuz

certyfikowany i akredytowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 1/06/PTPT/2012); certyfikowany coach kryzysowy w biznesie (nr certyfikatu: 1/7/CKB/2012)

Obec­nie nie przyj­mu­ję klien­tów na coach­ing i coach­ing kryzysowy.

dr Elżbieta Kluska-Łabuz

certyfikowany i akredytowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 2/05/PTPT/2013); certyfikowany coach kryzysowy w biznesie (nr certyfikatu: 1/7/CKB/2013)

Więcej infor­ma­cji TUTAJ

Aldona Nowakowska

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 4/03/CK/2017) oraz certyfikowany Coach Kryzysowy w Biznesie (nr certyfikatu: 2/03/CKB/2017)

Spec­jal­izu­je się we wspar­ciu w pro­ce­sie zmi­an i powro­cie do emocjon­al­nej równowa­gi, wyko­rzys­tu­jąc najnowsze opra­cow­a­nia i metody z dziedzin psy­chotrau­ma­tologii, psy­chologii, neu­ronau­ki i psy­cho­so­maty­ki, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem metody Somat­ic Experiencing. 

Więcej infor­ma­cji na: www.mindflow.studio 
Kon­takt: kontakt@mindflow.studio; nr tel.: 508 330 580

Jolanta Hildebrandt

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 1/03/CK/2019)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi dorosły­mi, które doświad­cza­ją zach­wia­nia równowa­gi emocjon­al­nej i życiowej w związku z prze­chodze­niem momen­tów zwrot­nych, kry­ty­cznych, przeło­mowych w swoim życiu i sta­ją przed pytaniem o to, co dalej i jak?

Monika Gawrysiak

akredytowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 1/03/ACK/2019)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi w różnym wieku doświad­cza­ją­cy­mi różnego rodza­ju kryzysów — oso­bistych, zawodowych, egzys­tenc­jal­nych, związanych ze stratą. Prowadzę warsz­taty radzenia sobie ze stre­sem. Pod­czas zajęć indy­wid­u­al­nych oraz grupowych prowoku­ję i inspiru­ję do osią­ga­nia najwyższego oso­bis­tego oraz zawodowego potenc­jału. Spec­jal­izu­ję się również w psy­chologii pra­cy — jestem psy­cholo­giem trans­portu, badam oso­by ubie­ga­jące się o poz­wole­nie na broń. 

Więcej na: monikagawrysiak.pl
Kon­takt: poczta@monikagawrysiak.pl tel.:694–200-620

Greta Szubielska

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 3/07/CK/2018); certyfikowany coach kryzysowy w biznesie (nr certyfikatu: 1/10/CKB/2018)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z man­agera­mi śred­niego i wyższego szczebla oraz pra­cown­ika­mi po awan­sie na stanowiska kierown­icze. Pomagam w sytu­ac­jach utraty, stre­su, zmi­any w kon­tekś­cie biz­ne­sowym i życiowym. Z wyk­sz­tałce­nia jestem psy­cholo­giem i pasjonatką tenisa ziem­nego, z którego czer­pię wszys­tko co najlep­sze: deter­mi­nację, kon­cen­trację, pozy­ty­wny monolog wewnętrzny.

Patrycja Blencka

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 1/01/CK/2020)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z kobi­eta­mi, które przeży­wa­ją kryzys związany z macierzyństwem. 

Więcej infor­ma­cji na: www.patrycjablencka.pl
Kon­takt: blog@patrycjablencka.pl; tel.: 883–122-523 (przyj­mu­je w Sopocie) 

Tychy

Aleksandra Laskowska

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: CMK5/04/IPTK/2020)

Spec­jal­izu­ję się w poma­ganiu osobom, które zna­j­du­ją się w toksy­cznych relac­jach, które doświad­cza­ją prze­mo­cy lub mob­bin­gu. Wspier­am ich w odnalezie­niu w sobie siły i odwa­gi do odbu­dowywa­nia szczęśli­wego i god­nego życia na włas­nych warunk­ach i w zgodzie z włas­ny­mi wartościami. 

Kon­takt: czasszkolenia.pl@gmail.com, tel. tel. 48 661 488 933

Warszawa

Edyta Zawitkowska

certyfikowany i akredytowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 4/12/ACK/2015)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi żyją­cy­mi w związku z osobą uzależnioną/ współuza­leżniony­mi; obciążony­mi kredy­ta­mi, zadłużony­mi; mierzą­cy­mi się z rozprawa­mi sądowy­mi, wypale­niem emocjon­al­nym, przewlekłym stresem. 

Więcej infor­ma­cji na: www.strefa-zmian.pl
Kon­takt: nr tel.: 793 005 723; opcjon­al­nie przyj­mu­je w Piasecznie i Górze Kalwaria

Anna Pawlak — Lawrenz

certyfikowany i akredytowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 4/12/ACK/2015)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi żyją­cy­mi w związku z osobą uzależnioną/ współuza­leżniony­mi; obciążony­mi kredy­ta­mi, zadłużony­mi; mierzą­cy­mi się z rozprawa­mi sądowy­mi, wypale­niem emocjon­al­nym, przewlekłym stresem. 

Więcej infor­ma­cji na: www.aplprogres.pl 
Kon­takt: anna.lawrenz@aplprogres.pl; nr tel.:  608 678 242

Maria Chruścikowska

certyfikowany i akredytowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 1/06/ACK/2016); certyfikowanych coach kryzysowy w biznesie (nr certyfikatu: 3/07/CKB/2016)

Kon­takt: chruscikowska@gmail.com; nr tel.: 502278196 

Sylwia Słotwińska-Karaś

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 7/10/CK/2013); certyfikowany coach kryzysowy w biznesie (nr certyfikatu: 1/12/CKB/2014)

Kon­takt: sslotwinskakaras@gmail.com; nr tel. 502 035 377
Więcej infor­ma­cji o coachu TUTAJ

Jan Krzysztof Fedorowicz

certyfikowany coach kryzysowy w biznesie (nr certyfikatu: 5/12/CKB/2014)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z kryzysa­mi komu­nika­cyjny­mi w biz­ne­sie, kryzysa­mi osób i jed­nos­tek pod­czas wdraża­nia nowych rozwiązań orga­ni­za­cyjnych oraz kryzysa­mi stanowisk pracy.

Kon­takt: jan.fedorowicz@outlook.com; tel. 601305916 

Elżbieta Fedorowicz

certyfikowany coach kryzysowy w biznesie (nr certyfikatu: 8/12/CKB/2014)

Spec­jal­izu­je się w kryzysach na stanowisku pra­cy, zwłaszcza w księgowości.

Kon­takt: elzbieta.fedorowicz@jkf.pl; tel. 601305916

Andrzej Bubrowiecki

certyfikowany coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 10/09/CK/2014)

Więcej infor­ma­cji na: www.andrzejbubrowiecki.eu
Kon­takt: 607360916; opcjon­al­nie przyj­mu­je w Pruszkowie

Piotr Michalak

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 11/09/CK/2014)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy wyłącznie z preze­sa­mi i właś­ci­ciela­mi firm. 

Więcej infor­ma­cji na:www.strategie-rozwoju.pl
Kon­takt:
biuro@strategie-rozwoju.pl

Grażyna Knitter

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 1/12/CK/2015); certyfikowany coach kryzysowy w biznesie (nr certyfikatu: 1/08/CKB/2016)

Spec­jal­izu­je się w wspiera­niu orga­ni­za­cji w rozwiązy­wa­niu kryzysów typu zmi­ana struk­tu­ry, kon­flik­ty w zes­pole, wypale­nie zawodowe pra­cown­ików. Poma­ga również osobom w radze­niu sobie z kon­flik­ta­mi roz­wo­jowy­mi oraz przełomem połowy życia. 

Więcej na www.szkoleniabiurobiznes.pl
Kon­takt: g.knitter@szkoleniabiurobiznes.pl; nr tel.: 505 106 161; opcjon­al­nie przyj­mu­je w Gdańsku

Małgorzata Filipowicz

certyfikowany i akredytowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: ACK1/05/IPTK/2020);
certyfikowany coach kryzysowy w biznesie (nr certyfikatu: 1/12/CKB/2015)

Spec­jal­izu­ję się w kryzysach związanych z kari­erą zawodową (wypale­nie, stra­ta lub niezad­owole­nie z pra­cy, szukanie pra­cy i wybór ścież­ki kari­ery), a także życiem oso­bistym, np. rozs­taniem czy śmier­cią bliskiej oso­by, szukaniem part­nera i inny­mi problemami. 

Więcej infor­ma­cji na: www.betteryou.com.pl
Kon­takt: mf_contact@onet.eu; nr tel. 888 271 396

Joanna Płuciennik

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 6/12/CK/2015)

Spec­jal­izu­je się w pomo­cy osobom doświad­cza­ją­cym kryzy­su z powodu niepłod­noś­ci oraz w radze­niu sobie z wszelki­mi kryzysa­mi związany­mi z rodzicielstwem

Więcej infor­ma­cji na: www.twojcoach.waw.pl
Kon­takt: joanna.pluciennik@twojcoach.waw.pl; opcjon­al­nie przyj­mu­je w Legionowie

Anna Gumińska

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 2/01/CK/2016)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi w trak­cie rozs­ta­nia, w kryzysie około roz­wodym, w trud­nych relac­jach, po roz­wodzie i tym, którym życie zmieniło się o 180 stopni. 

Więcej infor­ma­cji na www.annaguminska.pl
Kon­takt: anna.guminska@annaguminska.pl ; skype: szczesliwapoprzejsciach.pl; nr tel.: 503 998 701

Zuzanna Łyczkowska

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 1/07/CK/2016); certyfikowany coach kryzysowy w biznesie (nr certyfikatu: 2/07/CKB/2016)

Spec­jal­izu­je się w kryzysach w relac­jach między­ludz­kich, związanych z włas­nym „ ja”, sensem życia, poczu­ciem włas­nej wartoś­ci i odnalezie­niem swo­jej indy­wid­u­al­nej linii życia. 

Więcej infor­ma­cji na www.lyczkowska.pl
Kon­takt: zuza@lyczkowska.pl; nr tel. 509 344 857

Przemysław Włodkowski

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 3/08/CK/2016); certyfikowany coach kryzysowy w biznesie (nr certyfikatu: 2/08/CKB/2016)

Spec­jal­izu­je się w kryzysach natu­ry zawodowej. W szczegól­noś­ci rozwiązanie sto­sunku pra­cy, utra­ta pra­cy – wspar­cie i pomoc w znalezie­niu satys­fakcjonu­jącej kon­tynu­acji kari­ery zawodowej lub zmi­ana doty­chcza­sowej kari­ery. Pomoc w roz­wo­ju i odkry­wa­niu włas­nych zasobów i potenc­jału. Wspar­cie i pomoc osobom odczuwa­ją­cym dyskom­fort po obję­ciu nowego stanowiska pra­cy (młodzi menadżerzy, kierown­i­cy pro­jek­tów, spec­jal­iś­ci i eksper­ci), wspar­cie pro­ce­su grupowego (m.i.n. kon­flikt, nor­mowanie). Pomagam osobom w kryzysach natu­ry oso­bis­tej, w szczegól­noś­ci związanych z uza­leżnieni­a­mi, stratą oso­by bliskiej. 

Więcej infor­ma­cji na www.wlodkowski.pl
Kon­takt: przemyslaw@wlodkowski.pl; nr tel.  604 750 869

Agata Winiarska

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 3/06/CK/2016), certyfikowany coach kryzysowy w biznesie (nr certyfikatu: 3/06/CKB/2017)

Spec­jal­izu­je się w poma­ganiu kobi­etom, zna­j­du­ją­cym się na zakrę­tach życiowych, aby wyszły na prostą. Współpracu­je z orga­ni­za­c­ja­mi, a także indy­wid­u­al­nie z pra­co­daw­ca­mi i pra­cown­ika­mi, potrze­bu­ją­cy­mi wspar­cia w sytu­ac­jach, które obniża­ją jakość ich pra­cy i utrud­ni­a­ją funkcjonowanie. 

Więcej infor­ma­cji na www.modus-coaching.pl 
Kon­takt: winiarska@op.pl; nr tel.  721 189 619

Katarzyna Jankowska

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 1/10/CK/2016)

Spec­jal­izu­je się w coachin­gu rodzi­ciel­skim; pracu­je z ludź­mi będą­cy­mi w trud­nych związkach; z osoba­mi prag­ną­cy­mi schud­nąć; samot­nie wychowu­ją­cy­mi dzieci oraz z seniorami.

Kon­takt: jankowska_kasia@wp.pl , nr tel. 501–704-702; opcjon­al­nie przyj­mu­je w Legionowie

Joanna Borawska

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 4/10/CK/2016); certyfikowany coach kryzysowy w biznesie (nr certyfikatu: 1/12/CKB/2016)

Spec­jal­izu­je się w coachin­gu man­ager­skim i biz­ne­sowym. Wspier­am man­agerów oraz oso­by aspiru­jące do stanowisk kierown­iczych w świadomym zarządza­niu kari­erą i budowa­niu włas­nej mar­ki. Mój szczegól­ny obszar zain­tere­sowań to kryzys kom­pe­tencji i kryzys wartoś­ci w pra­cy lidera.

Kon­takt: j.borawska@outlook.com; nr tel.  693149115

Estera Olejniczak

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 3/02/CK/2017)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z kryzysa­mi wys­tępu­ją­cy­mi w środowisku eduka­cyjnym i rodzin­nym, obe­j­mu­jące kryzysy w rodzinie związane z wychowaniem dzieci, roz­woda­mi, kon­flik­ta­mi w rodzinie oraz kryzysy wśród nauczy­cieli, ter­apeutów, ped­a­gogów, tren­erów spowodowane wypale­niem zawodowym, przewlekłym stre­sem, utratą pra­cy lub sytu­acją osobistą. 

Więcej infor­ma­cji na nextlevel.edu.pl/onas
Kon­takt: estera@nextlevel.edu.pl; nr tel.:  506 314 254

Katarzyna Szymecka

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 2/03/CK/2017)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z kryzysa­mi związany­mi z wypale­niem zawodowym, życiowym, przełomem połowy życia i odczuwanym żalem po stra­cie blis­kich i ważnych rzeczy tj. pra­ca, pienądze, marzenia i cele. 

Więcej infor­ma­cji na www.szymeckakatarzyna.pl
Kon­takt: kontakt@szymeckakatarzyna.pl; nr tel.: 509 232 559

Elżbieta Majewska

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 2/07/CK/2017)

Spec­jal­izu­je się w kryzysach związanych z kon­flik­ta­mi w pra­cy oraz z wypale­niem zawodowym a także w kryzysach związanych ze śmier­cią, ciężką chorobą, przemi­janiem oraz inną stratą trud­ną do zrozu­mienia i upo­ra­nia się z nią — z roz­wo­dem lub zakończe­niem związku, stratą pra­cy, majątku, nadziei, sen­su życia. 

Anna Moczulska

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 3/07/CK/2017); certyfikowany Coach Kryzysowy w Biznesie (nr certyfikatu: 1/07/CKB/2017)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi, które prze­chodzą przez trudne i bolesne zmi­any (rozwód, kon­flik­ty w rodzinie, utra­ta pra­cy, kryzys przeło­mu życia), zma­ga­ją się z niskim poczu­ciem włas­nej wartoś­ci oraz samot­noś­cią. Pomagam dostrzec w kryzysie szan­sę na rozwój, oso­bistą przemi­anę oraz rozpoczę­cie nowego, bardziej satys­fakcjonu­jącego eta­pu w życiu. 

Kon­takt: siwobrodowa@gmail.com   tel.: 601 431 731

Edyta Grabowska

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 4/05/CK/2013)

Ewelina Kownacka

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 7/10/CK/2017); certyfikowany Coach Kryzysowy w Biznesie (nr certyfikatu: 1/10/CKB/2017)

Spec­jal­izu­je się w coachin­gach z osoba­mi, które czu­ją, że ich pra­ca zawodowa przes­tała przynosić im satys­fakcję, które uważa­ją, że brak satyz­fakcji może byc spowodowany wypale­niem zawodowym. Moja grupą docelową jest kadra zarządza­ją­ca niższego oraz wyższego szczebla. Dodatkowo wspier­am oso­by zarządza­jące w pro­ce­sie komu­nikacji w firmie. 

Kon­takt: ewelinakownacka1983@gmail.com tel.: 533 219 319

Magdalena Białobrzeska

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 1/12/CK/2017)

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z osoba­mi, które z powodu kon­flik­tów w życiu zawodowym bądź pry­wat­nym znalazły się w sytu­acji kryzysowej. Pomagam im pokon­ać drogę od kon­flik­tu do porozu­mienia, tak by ich życie powró­ciło do równowagi.

Kon­takt: mbialobrzeska.rubikon@gmail.com; tel.: 606 21 72 21

Anna Sowińska

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 1/01/CK/2018)

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z osoba­mi dorosły­mi w obszarze roz­wo­ju zawodowego zwłaszcza doświad­cza­ją­cy­mi wypale­nia zawodowego, czy mob­bin­gu. Pomagam osobom współuza­leżnionym (DDA/DDD) / ofi­ar prze­mo­cy w odnalezie­niu równowa­gi. Pracu­ję także młodzieżą doświad­cza­jącej m.in. niepowodzeń szkol­nych, trud­noś­ci w określe­niu celu.

Kon­takt: anna.sowinska@mailplus.pl; tel.: 507 783 781 

Ksenia Bartosiak

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 1/01/CK/2019), certyfikowany Coach Kryzysowy w Biznesie (nr certyfikatu: 2/10/CKB/2019)

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z lid­era­mi w nowym roz­da­niu. Pomagam im pokon­ać chaos i prze­ciąże­nie wywołane zmi­aną i poukładać zespół tak, aby szy­bko osią­gać rezultaty.

Kon­takt: ksenia.bartosiak@gmail.com; tel.: +48 604495051; przyj­mu­je również w Grodzisku Mazowieckim

Joanna Michalak-Szubarga

certyfikowany i akredytowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 1/03/ACK/2018) oraz certyfikowany Coach Kryzysowy w Biznesie (nr certyfikatu: 1/03/CKB/2018)

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z kobi­eta­mi, które są w kryzysie roz­wo­jowym, egzys­tenc­jal­nym, związanym w wypale­niem zawodowym oraz brakiem poczu­cia celu i sen­su życia. Pomagam im w przepra­cow­a­niu kryzysów, których doświad­cza­ją w codzi­en­nym życiu oraz tych, które z różnych powodów „zami­ata­ją pod dywan”. W rezulta­cie odzysku­ją równowagę i spokój wewnętrzny. Sytu­acje trudne sta­ją się dla nich tram­poliną do życia pełnego wartoś­ci, sen­su i spełnienia — wbrew, pomi­mo, a przede wszys­tkim dzię­ki kryzysowi! 

Więcej infor­ma­cji: www.szczesliwykoniecswiata.pl
Kon­takt: tel.: +48 606 722 752

Anna Daria Nowicka

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 1/09/CK/2019); oraz certyfikowany Coach Kryzysowy w Biznesie (nr certyfikatu: 3/03/CKB/2020)

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z osoba­mi, które doświad­czyły kryzy­su zawodowego, utraty pra­cy, mob­bin­gu, wypale­nia zawodowego, chron­icznego prze­ciąże­nia pracą lub z innych powodów musi­ały dokon­ać głębo­kich zmi­an w swo­jej ścieżce zawodowej lub oso­bis­tej. Pomagam również osobom prze­chodzą­cym kryzysy egzys­tenc­jalne i przeło­mu połowy życia. Wspier­am w odna­j­dowa­niu swo­jej włas­nej dro­gi, wzmac­ni­a­n­iu poczu­cia spraw­st­wa i osią­ga­niu wzros­tu pokryzysowego. Prowadzę również indy­wid­u­alne szkole­nia z umiejęt­noś­ci psychospołecznych. 

Więcej infor­ma­cji na: www.twoja-psyche.pl i www.twoja-kariera.com.pl
Kon­takt: annadarianowicka@gmail.com; tel.: 602 123 122

Agata Skrzyńska

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 1/11/CK/2019)

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z osoba­mi dotknię­ty­mi kryzysa­mi oso­bisty­mi , oraz związany­mi ze zdrowiem,utratą, żałobą.Stworzyłam spec­jal­ny pro­jekt dla mam, kobi­et w ciąży, połogu, osie­ro­conych przez dzieci, po poronie­niu, bezskutecznie stara­ją­cych się o dziecko.

Więcej infor­ma­cji na: www.odwaznedecyzje.pl
Kon­takt: tel.:507 099 344; agata@odwaznedecyzje.pl 

Agnieszka Stążka-Gawrysiak

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 3/11/CK/2019)

Spec­jal­izu­ję w pra­cy z wysoko wrażli­wy­mi osoba­mi, które czu­ją się prze­ciążone stre­sem; z osoba­mi, które zma­ga­ją się z niskim poczu­ciem włas­nej wartoś­ci, są wobec siebie nad­miernie kry­ty­czne i częs­to pozwala­ją innym przekraczać własne granice; z osoba­mi, które chcą zrozu­mieć i oswoić swo­ją złość i wyko­rzys­tać jej moc do osią­ga­nia ważnych dla siebie celów. Moją szczegól­ną spec­jal­iza­cją jest pra­ca z kobi­eta­mi przeży­wa­ją­cy­mi kryzys związany z macierzyńst­wem, czu­ją się wypalone w roli mat­ki i odczuwa­ją więcej przykrych niż przy­jem­nych emocji w relacji z dzieck­iem i samą sobą. Jestem też pier­wszą w Polsce Facyl­i­ta­torką pode­jś­cia Self-Reg cer­ty­fikowaną przez kanadyjskie The MEHRIT Cen­tre i jako taka wspier­am klien­tów w pra­cy nad włas­ną samoregulacją. 

Więcej infor­ma­cji na: https://dylematki.pl/
Kon­takt: info@dylematki.pl

Agnieszka Dzienisiewicz

certyfikowany i akredytowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 1/10/ACK/2019)

Spec­jal­izu­ję w pra­cy z kryzysa­mi roz­wo­jowy­mi związany­mi z przełomem połowy życia (tzw. „kryzy­sem wieku śred­niego”). Pracu­ję z kobi­eta­mi, które coraz częś­ciej mają wąt­pli­woś­ci, czy daje im szczęś­cie to, gdzie ter­az są i zas­tanaw­ia­ją się: kim są? co chcą dalej robić w życiu? Jak chcą dalej żyć? Są zmęc­zone codzi­en­nym chaosem i nadążaniem za oczeki­wa­ni­a­mi. Prag­ną zmi­an, bo tak, jak jest ter­az, nie ma dla nich sen­su. Chcą w końcu znaleźć spokój i żyć w zgodzie ze sobą. Pomagam im poradz­ić sobie z wąt­pli­woś­ci­a­mi, zwol­nić, nauczyć się jak szukać wewnętrznego spoko­ju i dojść do ładu – znaleźć odwagę i dokon­ać zmi­an, których potrze­bu­ją, aby były szczęśli­we. Jako coach i tren­er biz­ne­su wspier­am także menedżerów i ich zespoły w radze­niu sobie z kryzysa­mi we współpra­cy zespołowej i w roz­wo­ju kom­pe­tencji niezbęd­nych do real­iza­cji ważnych dla nich celów.

Więcej infor­ma­cji na: https://zyciepo40.pl
Kon­takt: 601 749 327

Monika Perdjon

certyfikowany coach/mentor kryzysowy (nr certyfikatu CKM3/08/IPTK/2020)

Jako coach kryzysowy i medi­a­tor rodzin­ny pomagam wychodz­ić z KRYZYSÓW RELACJI. Wspier­am w KONFLIKTACH PARTNERSKICH (również okołoroz­wodowych i dotknię­tych prze­mocą); pomagam lep­iej się komu­nikować, staw­iać granice, budować zdrowe związ­ki, lub rozs­tać się w sposób skuteczny i jak najm­niej bolesny. Pomagam także w KRYZYSACH WYCHOWAWCZYCH — wspier­am rodz­iców nas­to­latków, dzieci przewlek­le chorych, obciążonych depresją, lub uwikłanych we współczesne uza­leżnienia. Jeśli relac­je, które budu­jesz nie są satys­fakcjonu­jące, masz poczu­cie, że pow­tarza­sz pewne schematy, albo nie radzisz sobie w sytu­ac­jach kon­flik­towych — zapraszam na wstęp­ną sesję.

Katarzyna Lechowicz

certyfikowany coach/mentor kryzysowy (certyfikat nr CMK1/10/IPTK/2020)

Spec­jal­izu­ję się wspar­ciem w kryzysach w relac­jach między­ludz­kich zarówno pry­wat­nych jak i zawodowych. Pomagam ludziom upo­rać się z trud­ny­mi sytu­ac­ja­mi i decyz­ja­mi w pra­cy, stre­sem, kryzy­sem związanym ze zmi­aną, zarządza­nia włas­nym work-life-bal­ance, czemu sprzy­ja mi moje wielo­let­nie doświad­cze­nie w zarządza­niu zespołem w kor­po­racji finan­sowej. Wspier­am również kobi­ety w wyzwa­ni­ach i kryzysach związanych z macierzyńst­wem oraz poczu­ciem włas­nej wartości.

Kon­takt: e‑mail: k.lechowicz@e‑poczta.info.pl; nr tel: 513 197 080,

BARBARA GRZEŚ

CERTYFIKOWANY CAOCH/MENTOR KRYZYSOWY (NR CERTYFIKATU CKM5/07/IPTK/2020 ORAZ CERTYFIKOWANY COACH KRYZYSOWY W BIZNESIE (NR CERTYFIKATU CKB1/08/IPTK/2020

Spec­jal­izu­je się w kryzysach natu­ry zawodowej, w szczegól­noś­ci obszarach związanych z kryzysa­mi związany­mi z relac­ja­mi w pra­cy, zmi­aną kari­ery ścież­ki i roz­wo­jem kari­ery zawodowej, utratą pra­cy. Udzielam wspar­cia we właś­ci­wym pok­ierowa­niu roz­wo­jem i odnalezie­niu satys­fakcjonu­jącej dro­gi zawodowej. Jestem part­nerem dla kadry menedżer­skiej w sytu­ac­jach kryzysowych, zwłaszcza w proce­sach związanych budowaniem relacji zawodowych, obe­j­mowaniem nowych stanowisk pra­cy, roz­wo­jem, budowaniem komu­nikacji z zespołem, radze­niem sobie ze stre­sem (menedżerowie wyższego i śred­niego szczebla, nowo mianowani menadżerowie, kierown­i­cy projektów).

Więcej infor­ma­cji na: www.smartbusinesscoaching.pl

Kon­takt: b.grzes@smartbusinesscoaching.pl   tel. +48 601 748 070

opcjon­al­nie przyj­mu­je w Markach k. Warszawy

Włocławek

Monika Zawadzka

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 1/04/CK/2019)

Spec­jal­izu­je się w indy­wid­u­al­nym coachin­gu dorosłych. Pasjonu­ją mnie możli­woś­ci ludzkiego umysłu i moc pozy­ty­wnego myślenia. 

Kon­takt: zawadzka_coach@wp.pl; nr tel.: 504 038 646 (po 16.00)

Justyna Baliczak

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 1/04/CK/2019)

Spec­jal­izu­ję się w pomo­cy klien­tom, którzy znaleźli się na zakrę­cie życiowym ‑pró­ba samobójcza, śmierć, rozwód, uza­leżnienia, współuza­leżnienia, kryzys egzys­tenc­jal­ny, wyk­lucze­nie społeczne itp. Jako psy­chope­d­a­gog i ter­apeu­ta pra­cow­ałam z osoba­mi z zaburzeni­a­mi neu­ro­log­iczny­mi i psy­chiczny­mi; zarówno z dzieć­mi, młodzieżą oraz osoba­mi dorosły­mi. Moje mot­to to uwierz w siebie, a pokonasz stra­ch i osiąg­niesz sukces. Jutro będzie nowy, lep­szy dzień.

Wrocław

Violetta Jodłowska

certyfikowany i akredytowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 1/08/ACK/2016); certyfikowany coach kryzysowy w biznesie (nr certyfikatu: 1/03/CKB/2016)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi po stra­cie, żało­bie, roz­wodach, molestowa­niu oraz ich bliski­mi. Jako coach kryzysowy w Biz­ne­sie z wypale­niem zawodowym oraz chron­icznym stre­sem kadry menagerskiej. 

Więcej infor­ma­cji na  www.violajodlowska.pl
Kon­takt: viola.jodlowska@gmail.com; nr tel. 531628643; opcjon­al­nie Lubin

Justyna Dawiskiba-Spaleniak

certyfikowany i akredytowany coach kryzysowy (nr certyfikatu 1/09/ACK/2016)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z kadrą man­ager­ską wyższego i śred­niego szczebla, spec­jal­is­ta­mi, przed­siębior­ca­mi oraz osoba­mi pry­wat­ny­mi porusza­jąc (w zależnoś­ci od potrzeb Klien­ta) tem­aty związane z pracą zawodową, jak i życiem oso­bistym (przykłady: budowanie motywacji do dzi­ała­nia, współpra­ca, relac­je w rodzinie lub pra­cy, stres, wypale­nie zawodowe, mob­bing, poczu­cie osamot­nienia, stra­ta, rozs­tanie, równowa­ga pra­ca – życie, rozwój nowych umiejęt­noś­ci, adap­tac­ja w nowym środowisku, zmi­ana oso­bista lub zawodowa). 

Więcej infor­ma­cji na www.dawiskiba-spaleniak-coaching.pl
Kon­takt: kontakt@dawiskiba-spaleniak-coaching.pl; nr tel. + 48 607 610 802; skype: justynadawiskibaspaleniak

Tadeusz Skrzypek

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 1/04/CK/2016)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi niepełnosprawny­mi, współpracu­ją­cy­mi z nimi oraz ich rodz­i­na­mi. W kryzysach życiowych,zawodowych i społecznych. 

Więcej infor­ma­cji na www.coachingroom.pl/wiz­y­towka-328
Kon­takt: skrzypek.tadeusz3@gmail.com; nr tel. 601289499; opcjon­al­nie przyj­mu­je w Dzierżoniów

Maria Sobecka

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 2/10/CK/2016)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z pro­fesjon­al­is­ta­mi zna­j­du­ją­cy­mi się na zakrę­tach dróg zawodowych, a w szczegól­noś­ci z tymi, którzy przeży­wa­ją rozter­ki doty­czące obranej ścież­ki kari­ery, zma­ga­ją się z poczu­ciem nieprzys­tosowa­nia, mają wąt­pli­woś­ci odnośnie swoich kom­pe­tencji, doświad­cza­ją trud­noś­ci w relac­jach zawodowych. 

Więcej infor­ma­cji na www.coach-kryzysowy.pl
Kon­takt: maria.sobecka.coach@gmail.com; nr tel.  501 220 253

Daniela Tagowska

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 1/07/CK/2017)

Spec­jal­izu­ję się w coachin­gu kryzysowym z osoba­mi i orga­ni­za­c­ja­mi doświad­cza­ją­cy­mi zmi­any. Pracu­ję z ludź­mi powraca­ją­cy­mi do zdrowia po cięż­kich wypad­kach, a także towarzyszę w kryzysach tożsamoś­ciowych, związanych z wypale­niem zawodowym i twór­czym. Dzi­ałal­ność w branży psy­cho­log­iczno-roz­wo­jowej łącze z pracą twór­czą (sztu­ki wiz­ualne) i dydak­ty­czną. Współprowadzę SUBMARINE Pra­cown­ię Coachin­gu i Terapii. 

Więcej infor­ma­cji na: http://submarine.wroclaw.pl/o‑nas/coach/
Kon­takt: biuro@coachingwroclaw.eu; nr tel. +48 603 646 540 

Agnieszka Śnigucka

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 2/10/CK/2017), certyfikowany Coach Kryzysowy w Biznesie (nr certyfikatu: 1/06/CKB/2019)

Spec­jal­izu­ję się w kryzysach związanych z pracą oraz kari­erą zawodową: wspar­ciem i pomocą w znalezie­niu satys­fakcjonu­jącej pra­cy a także kryzysa­mi związany­mi z chorobą przewlekłą jak i niepełnosprawnoś­cią. Współpracu­je również z rodz­i­na­mi osób chorych i oraz inny­mi insty­tuc­ja­mi pomo­cowy­mi. Posi­adam wielo­let­nie przy­go­towanie teo­re­ty­czne poparte prak­tyką zawodową z osoba­mi z zaburzeni­a­mi psy­chiczny­mi i niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­al­ną, niewidomy­mi i słabo widzą­cy­mi, starszy­mi i przewlek­le chory­mi, osoba­mi z agresją i autoa­gresją oraz z osoba­mi po przeży­ci­ach traumatycznych. 

Więcej infor­ma­cji na: https://coaching104.wixsite.com/mojawitryna
Kon­takt: coaching@intmail.pl; nr tel. +48 512 206 951

Agnieszka Rudomino

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 1/04/CK/2018) oraz certyfikowany Coach Kryzysowy w Biznesie (nr certyfikatu: 1/04/CKB/2018)

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z kobi­eta­mi (35–50 lat), które odczuwa­ją wypale­nie życiowe lub prze­chodzą przełom połowy życia z chę­cią wprowadzenia zmi­an. Poma­ga im na drodze do osiąg­nię­cia szczęśli­wszego, bardziej spełnionego życia. 

Kon­takt: coaching@rudomino.pl; nr tel. +48 608.588.281

Monika Lewicka

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 1/06/CK/2018)

Spec­jal­izu­ję się w kryzysach w związkach , rodzinie( roz­wody, rozstania,problemy wychowaw­cze, kon­flik­ty, zdra­da), w kryzysach sytu­a­cyjnych takich jak stra­ta bliskiej oso­by, poronienia, oraz w kryzysach egzys­tenc­jal­nych ( wewnętrzne kon­flik­ty, poczu­cie braku sen­su życia). 

Więcej infor­ma­cji na: www.coachingwkryzysie.pl
Kon­takt: coachingwkryzysie@tlen.pl; nr tel. +48 797–396-852

Monika Goch-Twarkowska

certyfikowany i akredytowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 1/05/ACK/2018)

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z osoba­mi żyją­cy­mi w stre­sie, doświad­cza­ją­cy­mi kryzy­su, zagrożony­mi wyk­lucze­niem społecznym, we wspiera­niu kobi­et, mężczyzn i rodzin, w tem­atyce pra­cy ze stre­sem, przeko­na­ni­a­mi i cela­mi, samooceną i motywacją. Jestem zwolen­niczką pra­cy sys­te­mowej i grupowej, doce­ni­a­jąc jej kon­struk­ty­wną moc. 

Więcej infor­ma­cji na: www.motywatorkryzysowy.pl
Kon­takt: m.kryzysowy@gmail.com

Monika Chwojnicka

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 1/05/CK/2019)

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy indy­wid­u­al­nej z osoba­mi dorosły­mi, które potrze­bu­ją wspar­cia i pra­cy meto­da­mi coachin­gowy­mi, w sytu­ac­jach kryzysów egzys­tenc­jal­nych, wypale­nia zawodowego oraz chorób somaty­cznych, wyma­ga­ją­cych prze­mod­e­lowa­nia doty­chcza­sowego życia. 

Więcej infor­ma­cji na: www.dermaderm.pl
Kon­takt: monika.chwojnicka@gmail.com; nr tel. +48 508 901 768

Anna Piguła

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 2/10/CK/2019)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z kobi­eta­mi, które doświad­cza­ją kryzysów zawodowych, rodzin­nych, związanych ze zbyt dużą iloś­cią pełnionych ról, a przez to też obciążonych stre­sem i obawa­mi. Duża część moich klien­tek przy­chodząc do mnie nie wierzyła we własne możli­woś­ci i czuła lęk w związku z utratą kon­troli nad włas­nym życiem oraz poczu­cie winy. Moje klien­t­ki częs­to próbowały różnych rozwiązań i jak mówią nic w ich przy­pad­ku nie dzi­ałało. Ja pomagam zrozu­mieć siebie i odnaleźć siłę i chęć do życia na nowych zasadach. Pomagam w odzyska­niu równowa­gi, wykre­owa­niu właś­ci­wej ścież­ki zawodowej, odnalezie­niu na nowo sen­su i celu w życiu oraz w odzyska­niu siły i odwa­gi do real­iza­cji swoich marzeń i pro­jek­tów. Bard­zo ważne jest dla mnie zau­fanie i dban­ie o to, aby kobi­ety współpracu­jące ze mną czuły się bez­piecznie i dyskretnie.

Marta Rapcewicz

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 2/11/CK/2019)

Spec­jal­izu­je się w w pra­cy z kryzysa­mi w życiu zawodowym i pry­wat­nym poma­ga­jąc klien­tom odnaleźć równowagę życiową m.in. kryzysy wynika­jące ze zmi­any pacy, zmi­any ścież­ki zawodowej, wypale­nia zawodowego, przeło­mu życia, ode­jś­cia bliskiej oso­by, nagłej choro­by i inne.

Kon­takt: rapcewka@interia.pl, tel.: 604 513 734, przyj­mu­je również w Wałbrzy­chu oraz Zielona Góra

Julia Kulichenko

certyfikowany i akredytowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 1/11/ACK/2019)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy indy­wid­u­al­nej z osoba­mi współuza­leżniony­mi, z osoba­mi które prze­chodzą w swoim życiu przez trudne sytu­acje takie jak: rozwód, śmierć bliskiej oso­by, zdra­da, kryzysy egzys­tenc­jalne czy brak poczu­cia sen­su życia, wypale­nie zawodowe. Spec­jal­izu­ję się również w pra­cy z emi­granta­mi z Rosji, Ukrainy, Białorusi. Pomagam przezwyciężyć kryzysy rodzin migrantów związane z adap­tacją, inte­gracją i akcep­tacją. Mieszkam z rodz­iną w Polsce od pon­ad roku, mam dwie nas­to­let­nie cór­ki, wiem o kryzysach migra­cyjnych z włas­nego doświadczenia.

Kon­takt: juliastemp777@gmail.com, tel.: 609 647 203

Maria Tarczyńska

akredytowany i certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu ACKM2/04/IPTK/2020)
certyfikowany coach kryzysowy w biznesie (nr certyfikatu CKB1/05/IPTK/2020)

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z osoba­mi w kryzysie związanym z dotk­li­wą chorobą somaty­czną. (Pomagam osobom chorym onko­log­icznie, chorym przewlek­le, osobom po wypadach i ich rodzi­nom.) Spec­jal­izu­ję się w kryzysie spowodowanym przez poronie­nie (stratę ciąży/dziecka). Pracu­ję z kobietami/parami/rodzinami po stracie.

Więcej infor­ma­cji na: https://www.facebook.com/mamapsychoonkolog oraz mamapsychoonkolog.com
Kon­takt: tarczynska.m@gmai.com, tele­fon: 731767497

Zakopane

Jarosław Kośmiński

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 1/11/CK/2016)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy w kryzysach związanych z poszuki­waniem włas­nej dro­gi życia, przewlekłym stre­sem związanym z bezpośred­nim zagroże­niem życia, a także z osoba­mi po stra­cie, w żało­bie. Poma­ga zrozu­mieć i odnaleźć sens życia, a także wyko­rzys­tać poraż­ki i cier­pi­enia jako sposób do osią­ga­nia celów. 

Kon­takt:  jk998@wp.pl; nr tel. 604 540 509

Zielona Góra

Anna Andrysiak

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 1/10/CK/2018) oraz cerytfikowany Coach Kryzysowy w Bzinesie (nr certyfikatu: 2/10/CKB/2018)

Jeśli jesteś menedżerem, właś­ci­cielem firmy, osobą, która doświad­cza stre­su i czu­je się przemęc­zona, zapraszam na ses­je. Pomogę Ci osiągnąć spokój. 

Kon­takt: anna@twoj.coach; 
nr tel.: 505607923

Powered by WishList Member - Membership Software