Pier­wszy i jedyny w Polsce cer­ty­fikowany pro­gram w zakre­sie
Roz­wo­jowego Wspar­cia w Kryzysie Emocjon­al­nym™ oraz Pozy­ty­wnej Psy­chologii Kryzysu™

Poziom II: Coach i Mentor Kryzysowy™

nowe terminy już są dostępne!

Program szkoleniowy certyfikowany i akredytowany przez
Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego

Szkolenie posiada akredytację Kuratora Oświaty (nr OP.546.8.2019.JK), co potwierdza spełnianie standardów zgodnych w wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej

Poziomy kwalifikacji i akredytacji

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu “Coach/Mentor Kryzysowy”…

Unikalne, poszuki­wane kom­pe­tenc­je 

Jako coach / men­tor kryzysowy będziesz w stanie pomóc klien­tom, którym nie jest w stanie pomóc coach pracu­jący meto­dami klasy­cznymi. Biorąc pod uwagę, że 70% osób zgłasza­ją­cych się do coachów jest w mniejszym lub więk­szym kryzysie, będziesz posi­adał lub posi­adała unikalne i bard­zo poszuki­wane na rynku kompetencje

Unikalne możli­woś­ci biznesowe 

Unikalne i poszuki­wane na rynku kom­pe­tencje pozwala­ją na rozwi­janie, w sposób wyjątkowo skuteczny, włas­nego biz­nesu lub kari­ery zawodowej. Pon­ad to staw­ki za coach­ing/mentoring kryzysowy są znacznie wyższe niż ma to miejsce w przy­padku coachin­gu klasycznego. 

Tym bardziej, że na rynku nie ma prak­ty­cznie żad­nej konkurencji w zakre­sie coachingu/mentoringu kryzysowego.

Unikalne możli­woś­ci rozwoju 

Zarówno w trak­cie Akademii jak i już po zakończe­niu będziesz miał lub miała możli­wość ciągłego roz­woju i zdoby­wa­nia wiedzy nie tylko w zakre­sie coachingu/mentoringu kryzysowego, ale także psy­chologii stre­su, psy­chologii sukce­su, neu­ro­bi­ologii sukce­su, pod­sta­wowych i zaawan­sowanych aspek­tów psy­chologii człowieka, a także mar­ketingu i sprzedaży usług coachingowych.

Cer­ty­fikat Coacha/Mentora Kryzysowego™ jest pod­stawą do wzię­cia udzi­ału w szkole­niu Ter­apeu­ta Kryzysowy IPTK

Warunki wstępne udziału w szkoleniu

W szkoleniu mogą wziąć udział TYLKO osoby z wykształceniem min. licencjat
oraz które ukończyły szkolenie “Konsultant Kryzysowy. Pierwsza Pomoc Psychologiczna w Kryzysie. Poziom I”

Program szkolenia
(6 dni szkoleniowych + 6 dodatkowych kursów na platformie e‑learningowej)

Szkolenie składa się z trzech weekendowych zjazdów (łącznie 6 dni szkoleniowych) oraz dodatkowych kursów w postaci nagrań video oraz materiałów tekstowych na naszej internetowej platformie szkoleniowej. Łącznie to około 130 godzin.

Program szkoleń stacjonarnych

(kliknij w numer zjazdu, aby zobaczyć szczegóły)

 • Zjazd 1
 • Zjazd 2
 • Zjazd 3

Zjazd I

Dzień 1

Dzień 2

Sztuka zadawania pytań, czyli metamodel językowy i zręczność językowa w praktyce

Zjazd II

Dzień 3

Dzień 4

Praktyczna psychologia osiągnięć

Zjazd III

Dzień 5

Podstawy struktury coachingu klasycznego oraz mentoringu

Dzień 6

6 uzupełniających kursów on-line na platformie e‑learningowej

Zobacz jak wygląda nasza platforma szkoleniowa (on-line)

Odtwórz wideo

Korzyści z udziału w szkoleniu i zdobycia kwalifikacji
oraz certyfikatu Coacha i Mentora Kryzysowego

Egzaminy i certyfikacja

Kto prowadzi szkolenie?

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Termin i miejsce szkolenia

Rezerwacja miejsca

Zgłoszenie na szkolenie


PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA
PLN4970
PLN 2970
 • Udzi­ał w 6 dni­ach szkoleniowych
 • Dostęp do 6 kursów on-line na plat­formie szkoleniowej 
 • Łącznie 130 godzin prak­ty­cznej wiedzy 
 • 30 mate­ri­ałów tekstowych 
 • Bezpłatne przys­tąpi­e­nie do egza­minu (w ciągu 12 miesię­cy od przys­tąpi­enia do Akademii) 
 • Bezpłat­na cer­ty­fikac­ja (w ciągu 12 miesię­cy od przys­tąpi­enia do szkolenia) 

Zgłoszenie na szkolenie


PŁATNOŚĆ RATALNA (4 comiesięczne raty)
PLN1470
PLN 820
 • Udzi­ał w 6 dni­ach szkoleniowych
 • Dostęp do 6 kursów on-line na plat­formie szkoleniowej 
 • Łącznie 130 godzin prak­ty­cznej wiedzy 
 • 30 mate­ri­ałów tekstowych 
 • Bezpłatne przys­tąpi­e­nie do egza­minu (w ciągu 12 miesię­cy od przys­tąpi­enia do Akademii) 
 • Bezpłat­na cer­ty­fikac­ja (w ciągu 12 miesię­cy od przys­tąpi­enia do szkolenia) 

Powered by WishList Member - Membership Software