Pierwszy i jedyny w Polsce certyfikowany program w zakresie
Rozwojowego Wsparcia w Kryzysie Emocjonalnym™ oraz Pozytywnej Psychologii Kryzysu™

Poziom II: Coach/Mentor Kryzysowy™

nowe terminy już są dostępne!

Program szkoleniowy certyfikowany i akredytowany przez
Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego

Szkolenie posiada akredytację Kuratora Oświaty (nr OP.546.8.2019.JK), co potwierdza spełnianie standardów zgodnych w wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej

Poziomy kwalifikacji i akredytacji

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu "Mentor Kryzysowy"...

Unikalne, poszukiwane kompetencje 

Jako coach / mentor kryzysowy będziesz w stanie pomóc klien­tom, którym nie jest w stanie pomóc coach pracu­jący meto­dami klasy­cznymi. Biorąc pod uwagę, że 70% osób zgłasza­ją­cych się do coachów jest w mniejszym lub więk­szym kryzysie, będziesz posi­adał lub posi­adała unikalne i bardzo poszuki­wane na rynku kom­pe­tencje

Unikalne możliwości biznesowe 

Unikalne i poszuki­wane na rynku kom­pe­tencje pozwalają na rozwi­janie, w sposób wyjątkowo skuteczny, włas­nego biz­nesu lub kari­ery zawodowej. Ponad to stawki za coach­ing/mentoring kryzysowy są znacznie wyższe niż ma to miejsce w przy­padku coachingu klasy­cznego. 

Tym bardziej, że na rynku nie ma prak­ty­cznie żad­nej konkurencji w zakre­sie coachingu/mentoringu kryzysowego.

Unikalne możliwości rozwoju 

Zarówno w trak­cie Akademii jak i już po zakończe­niu będziesz miał lub miała możli­wość ciągłego roz­woju i zdoby­wa­nia wiedzy nie tylko w zakre­sie coachingu/mentoringu kryzysowego, ale także psy­chologii stresu, psy­chologii sukcesu, neu­ro­bi­ologii sukcesu, pod­sta­wowych i zaawan­sowanych aspek­tów psy­chologii człowieka, a także mar­ketingu i sprzedaży usług coachin­gowych.

Certyfikat Coacha/Mentora Kryzysowego™ jest podstawą do wzięcia udziału w szkoleniu Terapeuta Kryzysowy IPTK™

Warunki wstępne udziału w szkoleniu

W szkoleniu mogą wziąć udział TYLKO osoby z wykształceniem min. licencjat
oraz które ukończyły szkolenie "Konsultant Kryzysowy. Pierwsza Pomoc w Kryzysie Psychologicznym. Poziom I"

Program szkolenia
(6 dni szkoleniowych + 5 dodatkowych kursów na platformie e-learningowej)

Szkolenie składa się z łącznie 6 dni szkoleniowych oraz dodatkowych kursów w postaci nagrań video oraz materiałów tekstowych na naszej internetowej platformie szkoleniowej. Łącznie to około 130 godzin.

Program spotkań on-line ("na żywo")

Moduł 1 - 2

Moduł 1

Moduł 1

Sztuka zadawania pytań, czyli metamodel językowy i zręczność językowa w praktyce

Moduł 3 - 4

Moduł 3

Moduł 4

Moduł 5 - 6

Moduł 5

Praktyczna psychologia osiągnięć

Moduł 6

Podstawy struktury mentoringu rozwojowego

6 uzupełniających kursów on-line na platformie e-learningowej

Korzyści z udziału w szkoleniu i zdobycia kompetencji
oraz certyfikatu Mentora Kryzysowego

Egzaminy i certyfikacja

Kto prowadzi szkolenie?

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Termin i miejsce szkolenia

Rezerwacja miejsca

Zgłoszenie na szkolenie


PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA
PLN 3970 (płatność jednorazowa)
 • Udział w 6 dniach szkoleniowych
 • Dostęp do 6 kursów on-line na platformie szkoleniowej
 • Łącznie 130 godzin praktycznej wiedzy
 • 30 materiałów tekstowych
 • Bezpłatne przystąpienie do egzaminu (w ciągu 12 miesięcy od przystąpienia do Akademii)
 • Bezpłatna certyfikacja (w ciągu 12 miesięcy od przystąpienia do szkolenia)

Zgłoszenie na szkolenie


PŁATNOŚĆ W 4 CZĘŚCIACH (płatność TYLKO kartą płatniczą)
PLN 1070 miesięcznie (przez 4 kolejne miesiące)
 • Udział w 6 dniach szkoleniowych
 • Dostęp do 6 kursów on-line na platformie szkoleniowej
 • Łącznie 130 godzin praktycznej wiedzy
 • 30 materiałów tekstowych
 • Bezpłatne przystąpienie do egzaminu (w ciągu 12 miesięcy od przystąpienia do Akademii)
 • Bezpłatna certyfikacja (w ciągu 12 miesięcy od przystąpienia do szkolenia)