Lista Certyfikowanych Konsultantów Kryzysowych™

Poniżej zna­j­du­je się lista Cer­ty­fikowanych Kon­sul­tan­tów Kryzysowych™.  Nazwiska podane są w kole­jnoś­ci alfabetycznej. 

Wpis ma na celu potwierdze­nie uzyska­nia cer­ty­fikatu Kon­sul­tan­ta Kryzysowego a tym samym potwierdze­nie kom­pe­tencji w zakre­sie udzielana pier­wszej pomo­cy psy­cho­log­icznej w kryzysie.

Powered by WishList Member - Membership Software