Pier­wszy i jedyny w Polsce cer­ty­fikowany pro­gram w zakre­sie
Roz­wo­jowego Wspar­cia w Kryzysie Emocjon­al­nym™ oraz Pozy­ty­wnej Psy­chologii Kryzysu™

Certyfikowany Konsultant Kryzysowy™

Pierwsza Pomoc Psychologiczna w Kryzysie
Poziom I

Program szkoleniowy certyfikowany i akredytowany przez
Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego

Model interwencji rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)

Szkolenie, jako pierwsza część cyklu szkoleniowego Coach/Mentor Kryzysowy posiada akredytację Kuratorium Oświaty (nr OP.546.8.2019.JK)

WAŻNE! Udoskonalona formuła szkolenia Konsultant Kryzysowy w związku z zagrożeniem epidemicznym w kraju!

W odpowiedzi na obec­ną sytu­ację zagroże­nia epi­demicznego w kra­ju oraz w poczu­ciu odpowiedzial­noś­ci postanow­iliśmy udoskon­al­ić for­mułę szkole­nia „Kon­sul­tant Kryzysowy. Pier­wsza Pomoc Psy­cho­log­icz­na w Kryzysie” tak, aby maksy­mal­nie przys­tosować ją do aktu­al­nej rzeczy­wis­toś­ci i dać uczest­nikom nowe możli­woś­ci real­iza­cji szkolenia.

Poziomy kwalifikacji i akredytacji IPTK

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

„Udzi­ał w Akademii uważam za najlepiej zain­west­owane środ­ki. Zdobyłam ogrom­ną wiedzę z obszaru kryzysów, tego jak wpły­wa­ją na życie, co się dzieje z człowiekiem a w szczegól­noś­ci z jego mózgiem. Odkryłam swo­ją pasję, która stała się moją nową drogą zawodową.” 

Iwona Dąbrows­ka

“Udzi­ał w Akademii posz­erzył moją wiedzę o kryzysie. Bard­zo boga­ta ilość mate­ri­ałów pozwalała na skuteczny e‑learning, a niezwyk­le uporząd­kowana baza treś­ci i mate­ri­ałów poz­woliła mi sko­rzys­tać ze ścież­ki ksz­tałce­nia, co bywa trudne, gdy uczymy się sami poza sys­te­mem kursów czy studiów… ” 

Daniela Tagows­ka

…jeszcze kilka słów o idei Pierwszej Pomocy w sytuacjach kryzysowych…

Skąd wzięła się idea
Pierwszej Pomocy Psychologicznej?

Szkolenie jest zgodne z modelem rekomendowanym przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization, WHO)

Jaki konkretnie model stosujemy?

Dla kogo jest to szkolenie?

Wymagania wstępne dla osób, które chcą wziąć udział w szkoleniu

Warunki certyfikacji

Program szkolenia

Dzień 1

Dzień 2

+ 3 kursy uzupełniające on-line na platformie e‑learningowej

Konsultant Kryzysowy™ — nagranie części merytorycznej ze szkolenia stacjonarnego

+ materiały szkoleniowe do pobrania w pdf oraz dodatkowe materiały w postaci nagrań video, webinarów, materiałów pdf, itd.

Jak skutecznie budować biznes Konsultanta Kryzysowego?
- dedykowane szkolenie dot. marketingu i sprzedaży usług Konsultanta Kryzysowego™

Podstawy Psychologii ‑kurs dodatkowy, uzupełniający wiedzę Konsultantów Kryzysowych o istotne aspekty psychologii osobowości, różnic indywidualnych, psychologii społecznej, psychologii rozwojowej oraz emocji i motywacji.

“Jestem bard­zo zad­owolona z udzi­ału w Akademii. Kurs jest bard­zo inten­sy­wny i przy­go­towany w pro­fesjon­al­ny sposób, dzię­ki temu daje możli­wość zdoby­cia wiedzy również dla osób, które nie mają przy­go­towa­nia psy­cho­log­icznego lub pokrewnego (oczy­wiś­cie to nie jest tożsame). Pole­ciłabym innym osobom. Bard­zo mi się podobały wykłady online, webi­na­ria, jak i zakres mate­ri­ałów zamieszc­zony na stronie.” 

Mag­dale­na Bodnar

Szcz­erze? Dla mnie był to strzał w dziesiątkę. Bard­zo się cieszę, że zde­cy­dowałam się wziąć udzi­ał w Akademii. Zdobyłam cen­ną wiedzę z zakre­su kryzysów, a przede wszys­tkim rozpoz­nawa­nia osób w kryzysie. Wiedzę zaczęłam wyko­rzysty­wać właś­ci­wie już od samego początku. To co uważam, za najwięk­szy plus, to sposób przekaza­nia wiedzy — jas­no, zrozu­mi­ale, konkret­nie. Czy bym pole­ciła? Oczy­wiś­cie! Już to zrobiłam 🙂 

Anna Sow­ińs­ka

Kto prowadzi szkolenie?

Terminy i miejsca szkolenia

XIII edycja szkolenia Certyfikowany Konsultant Kryzysowy™

Szkolenie w formie warsztatów on-line na żywo
15- 16 lutego 2021 r.

poniedziałek, godz. 9:00–16:00
wtorek, godz. 9:00–16:00

zajęcia mają charakter warsztatowy, z interakcją, dyskusją, ćwiczeniami, analizą przypadku, demo
w trakcie warsztatów widzimy się i słyszymy 

Pozostały 2 wolne miejsca

XIV edycja szkolenia Certyfikowany Konsultant Kryzysowy™

Szkolenie w formie warsztatów on-line na żywo
1- 4 marca 2021 r. (tryb popołudniowy)

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek: godz. 16:00 — 20:00

zajęcia mają charakter warsztatowy, z interakcją, dyskusją, ćwiczeniami, analizą przypadku, demo
w trakcie warsztatów widzimy się i słyszymy 

Ograniczona ilość miejsc

Rezerwacja miejsca

szkolenie Konsultant Kryzysowy™

plat­ność jednorazowa
1470
970 PLN
  • Udzi­ał w szkole­niu na żywo (on-line lub stacjonarne) 
  • 12-miesięczny dostęp do plat­formy e‑learningowej z trze­ma kur­sa­mi 0n-line 
  • Nagranie szkole­nia Kon­sul­tant Kryzysowy + mate­ri­ały szkoleniowe 
  • Kurs on-line: “Jak skutecznie pro­mować i sprzedawać usłu­gi Kon­sul­tan­ta Kryzysowego?” 
  • Kurs on-line Pod­stawy Psychologii 

szkolenie Konsultant Kryzysowy™

płat­ność ratal­na (2 comiesięczne raty po 520 PLN)
820
520 PLN płat­ność w dwóch rat­ach po 520 PLN każda
  • Udzi­ał w szkole­niu na żywo (on-line lub stacjonarne) 
  • 12-miesięczny dostęp do plat­formy e‑learningowej z trze­ma kur­sa­mi on-line 
  • Nagranie szkole­nia Kon­sul­tant Kryzysowy + mate­ri­ały szkoleniowe 
  • Kurs on-line: “Jak skutecznie pro­mować i sprzedawać usłu­gi Kon­sul­tan­ta Kryzysowego” 
  • Kurs on-line Pod­stawy Psychologii 

Powered by WishList Member - Membership Software