O Akademii IPTK

Konsultant Kryzysowy™ — Coach/Mentor Kryzysowy™ — Terapeuta Kryzysowy™ — Trener IPTK

Program szkoleniowy certyfikowany i akredytowany przez
Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego

Model interwencji rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) Szkolenie “Coach/Mentor Kryzysowowy. Pozim I i IIakredytowane przez Kuratorium Oświaty, co potwierdza standardy zgodne z wytycznymi Mnisterstwa Edukacji Narodowej. 

Czym jest Akademia IPTK™?

Dla kogo konkretnie jest Akademia?

Jak wygląda cykl szkoleniowy w Akademii?

Wymagania wstępne udziału w szkoleniach i certyfikacja w Akademii…

Opinie o Akademii…

  • Mał­gorza­ta Łuczkowska
  • Agniesz­ka Stążka-Gawrysiak
  • Mał­gorza­ta Kołodziejczak
  • Maria Czerniec­ka
  • Anna Rosi­ak
  • Elż­bi­eta Majewska
  • Daniela Tagows­ka
  • Moni­ka Goch-Twarkowska

Udzi­ał w Akademii Coachin­gu Kryzysowego był jed­ną z najlep­szych decyzji w moim życiu. Otrzy­małam ogrom­ną dawkę spec­jal­isty­cznej wiedzy podanej w prostej, zrozu­mi­ałej formie. O kryzysach, stre­sie, emoc­jach, potędze ludzkiego umysłu. Mnóst­wo przykładów, zadań prak­ty­cznych, anal­iz, pomoc­nych doku­men­tów. I najważniejsze, stały kon­takt z osoba­mi prowadzą­cy­mi Akademię. Co jest o tyle istotne, że po wyko­na­niu zadań, ćwiczeń, testów moż­na było przesłać mate­ri­ał do opinii. To wszys­tko spraw­iło, że przez cały czas trwa­nia Akademii czułam się zaopiekowana.

Dzię­ki wiedzy, którą otrzy­małam czu­ję się pewniejsza jako coach, jako oso­ba, która bierze odpowiedzial­ność za pracę z drugim człowiekiem. Pry­wat­nie także inaczej patrzę na codzi­enne sprawy, dylematy i rozterki.

Akademię zde­cy­dowanie pole­cam wszys­tkim osobom, które chcą lub pracu­ją z inny­mi ludź­mi. Ta wiedza otwiera szerzej oczy i uszy, na to co niewypowiedziane i nieusłyszane.

Do Akademii Coachin­gu Kryzysowego trafiłam, poszuku­jąc wiedzy i narzędzi, które poz­woliły­by mi lep­iej wspier­ać oso­by nad­miernie obciążone stre­sem lub przeży­wa­jące kryzys. “Nie zaw­iodłam się” to potężne niedomówienie.

Akademia dała mi ogrom teo­re­ty­cznej wiedzy o mech­a­niz­mach pow­stawa­nia kryzysów i ich dynam­ice, o funkcjonowa­niu osób w kryzysie w zależnoś­ci od ich osobowoś­ci i innych cech indy­wid­u­al­nych oraz o tym, jak powin­na prze­b­ie­gać inter­wencją kryzysowa, czyli pier­wszy etap pra­cy coacha kryzysowego — ale nie tylko. Dzię­ki prak­ty­cznym narzędziom (for­mu­la­rzom, check­lis­tom, “teczce coacha kryzysowego”), innym mate­ri­ałom dodatkowym oraz obsz­ernie omaw­ianym stu­diom przy­pad­ków nauczyłam się, jak prze­jść od wiedzy “książkowej” do aut­en­ty­cznego wspiera­nia żywej, prawdzi­wej oso­by w kryzysie, która trafi do mojego gabinetu.

Gorą­co pole­cam Akademię!

Każde­mu coa­chowi rekomen­du­ję szkole­nie z zakre­su Coachin­gu Kryzysowego.

Jest ono wypełnione mery­to­ryczną wiedzą bazu­jącą na wynikach badań naukowych, a także wielo­ma prak­ty­czny­mi ćwiczeni­a­mi. Znaczą­co posz­erza wiedzę o człowieku w sytu­ac­jach kryzysowych oraz o meto­dach pra­cy z nim.

Elż­bi­eta Klus­ka-Łabuz pasjonu­je się tą tem­atyką również na grun­cie naukowym, co dla mnie miało duże znacze­nie – dało mi gwarancję dostępu do wiedzy głęb­szej niż porad­nikowa. Ela jest bezpośred­nią, przesym­pa­ty­czną osobą z tal­en­tem dydak­ty­cznym, więc trzy dni szkole­nia stacjonarnego minęły zaskaku­ją­co szy­bko. Mate­ri­ały umieszc­zone na plat­formie (filmy, pli­ki) to ist­na kopal­nia wiedzy podanej w ustruk­tu­ry­zowanej i prze­jrzys­tej formie!

Udzial w Akdemii był dla mnie bard­zo cen­ny. Dowiedzialam się czym jest kryzys, jakie są jego przy­czyny, rodz­je, typy. Dowiedzialam się jak rozpoz­nawać kryzys — i po częś­ci sama taki kryzys u siebie dostrzegłam, rozpoz­nałam etapy kryzy­su, który przeży­wałam i prze­chodz­iłam etapy “wychodzenia z kryzysu”. 

Sposób prowadzenia zajęć — treś­ci, prezen­tac­ja mate­ri­ału, język — oce­ni­am jak REWELACYJNY. Bard­zo przy­jazny, zyc­zli­wy, jed­nocześnie bard­zo bogaty mery­to­rycznie i dają­cy duzo wiedzy.

Udzi­ał w zaję­ci­ach webi­na­rowych (na plat­formie i na zywo) był i jest zawsze wielką przyjemnością. 

Pole­cam Wasze szkole­nia wielu znajomym. 

Czy mam niedosyt — tak, ponieważ wiem ile jeszcze nie wiem (albo tak mi sie wyda­je) a współpra­ca z Wami daje dostęp do kole­jnych zasobów nowej wiedzy 🙂

Na pewno wróce aby zro­bic coach­ing kryzysowy w biznesie.

Dzięku­je Wam — Elu i Piotrze — za wszytsko :)”

Infor­ma­cję o możli­woś­ci odby­cia szkoleń w ramach  Akademii Coachin­gu Kryzysowego  przekazał mi mój mąż.  Jest on żywo zain­tere­sowany tem­ata­mi roz­wo­ju  oso­bis­tego  i  od wielu lat „kibicu­je” mi w mojej pra­cy. Będąc osobą otwartą na nową wiedzę i doświad­czenia,  postanow­iłam  zapisać się na szkolenia. 

W ramach Akademii Coachin­gu Kryzysowego dostęp­ne są szkole­nia przeprowadzane w  formie webi­na­rów i szkoleń stacjonarnych. Szkole­nia w postaci webi­na­rów pozwala­ją   mi efek­ty­wnie wyko­rzysty­wać mój czas. Dają możli­wość, bez wychodzenia z domu, pod­noszenia swoich kwal­i­fikacji i zdoby­wa­nia nowej wiedzy.  Ze wzglę­du na wielość i różnorod­ność pode­j­mowanych przeze mnie zadań zawodowych, są dla mnie bez­cen­nym sposobem  samokształcenia. 

Szkole­nia w ramach Akademii Coachin­gu Kryzysowego prze­rosły moje oczeki­wa­nia. Ukończyłam coach­ing kryzysowy oraz coach­ing kryzysowy w biz­ne­sie. Wiedza, którą zdobyłam wzbo­gaciła mnie jako coacha, o szer­sze spo­jrze­nie na sytu­acje moich klien­tów i zwró­ciła  szczegól­ną uwagę na praw­idłową diag­nozę osób z który­mi pracu­ję. Uświadomiła mi jeszcze bardziej, znacze­nie kryzysów w moim życiu. Wzbo­gaciła mnie o dodatkowe infor­ma­c­je doty­czące sposobów radzenia sobie w sytu­ac­jach trud­nych. Tak wypra­cow­ane, nowe, pode­jś­cie do kryzysów dało mi spoko­jniejsze spo­jrze­nie w przyszłość i zwięk­szyło zau­fanie do siebie.

O wysok­iej jakoś­ci prowad­zonych szkoleń decy­du­ją przede wszys­tkim oso­by prowadzące: – Elż­bi­eta Klus­ka – która ze spoko­jem, per­fek­cyjnym, pro­fesjon­al­nym przy­go­towaniem i przekazaniem mate­ri­ałów poma­ga dogłęb­nie zrozu­mieć przekazy­wane przez siebie treści. 

–  Piotr Łabuz – który posi­a­da nieoce­nioną wiedzę fachową w zakre­sie roz­wo­ju osobowoś­ci, oraz umiejęt­ność jej przekazy­wa­nia. Potrafi zaan­gażować i zachę­cić uczest­ników do dal­szej pracy. 

W pra­cy Elż­bi­ety Klus­ki i Pio­tra Łabuza wysoko cenię sobie umiejęt­ność naucza­nia osób dorosłych.

Pole­cam gorą­co szkole­nia w ramach Akademii Coachin­gu Kryzysowego zarówno dla osób pracu­ją­cych zawodowo z inny­mi ludź­mi, jaki dla tych, zain­tere­sowanych włas­nym roz­wo­jem. Zdoby­ta tak wiedza posz­erza świado­moś­ci samego siebie, daje możli­wość zrozu­mie­niu tego co się z nami dzieje, możli­wość lep­szego zrozu­mienia innych i bardziej efek­ty­wnego dzi­ała­niu w obliczu kryzysów i sytu­acji trudnych. 

Elu, Piotrze… dzięku­ję Wam za obec­ność w moim życiu, serce które wkłada­cie w swo­ja pracę i chęć dzie­le­nia się wiedzą z innymi.”

Akademia Coachin­gu Kryzysowego dała mi dużo nowej wiedzy, a także w pewnym stop­niu świeże spo­jrze­nie na coach­ing trady­cyjny, który znam i prak­tyku­ję w duchu ICF – jed­nak było to spo­jrze­nie coachów, których dopiero co poz­nawałam, a w końcu każdy człowiek to inna perspektywa.

Bard­zo doce­ni­am zaan­gażowanie i  aut­en­ty­czność prowadzą­cych, a także ich zapał i odmi­en­ny styl przekazy­wa­nia informacji.

Ten „ludz­ki” ele­ment spraw­ił, że lep­iej mi się słuchało nagrań i lep­iej zapamię­ty­wałam wiedzę. Doce­ni­am również szy­bkie reagowanie na moje proś­by czy uwagi.

Czy mam jak­iś niedosyt? Chęt­nie bym czy­tała od cza­su do cza­su artykuły czy mate­ri­ały posz­erza­jące moją wiedzę z obszaru kryzy­su wybrane czy przy­go­towane przez autorów Akademii.

Udzi­ał w Akademii posz­erzył moją wiedzę o kryzysie. Bard­zo boga­ta ilość mate­ri­ałów pozwalała na skuteczny e‑learning, a niezwyk­le uporząd­kowana baza treś­ci i mate­ri­ałów poz­woliła mi sko­rzys­tać ze ścież­ki ksz­tałce­nia, co bywa trudne, gdy uczymy się sami poza sys­te­mem kursów czy studiów. Na szczegól­ną pochwałę zasługu­je tró­jele­men­towa kon­strukc­ja egza­minu koń­cowego. Prze­chodząc przez egza­min, zwłaszcza przez case study, nabyłam dodatkowej wiedzy i umiejęt­noś­ci, zatem egza­min nie był jedynie “suchym sprawdzianem”. 

Akademia mogła­by stać się w przyszłoś­ci stu­di­a­mi pody­plo­mowy­mi. Chci­ałabym, byś­cie stworzyli Państ­wo dodatkowy pro­gram super­wiz­yjny dla absol­wen­tów rozbu­dowany o stu­dia przy­pad­ku i kon­struowanie konkret­nych planów działań. 

Liczę na możli­wość naby­wa­nia kole­jnych kom­pe­tencji w zakre­sie coachin­gu kryzysowego.

Źródła nau­ki i prak­ty­ki dobier­am z dużą staran­noś­cią, dlat­ego zan­im zde­cy­dowałam się na udzi­ał w Akademii Coachin­gu Kryzysowego, grun­town­ie to prze­myślałam i sprawdz­iłam. Była to bard­zo dobra decyz­ja. Po ukończe­niu Akademii mogę ocenić, że kon­takt i komu­nikac­ja, orga­ni­za­c­ja, jakość mery­to­rycz­na mate­ri­ałów, poziom kilkue­tapowego egza­minu, są na najwyższym poziomie. Akademia jest przy­go­towana pro­fesjon­al­nie, z zachowaniem narzędzi ułatwia­ją­cych słuchac­zom przyswa­janie bogatej wiedzy. Prowadzą­cy to kom­pe­tent­ni, serdeczni praktycy.

Udzi­ał dał mi ogrom­ną satys­fakcję, wiedzę, doświad­cze­nie i możli­wość zdoby­cia wyjątkowych kwalifikacji.

Warto włączyć do swo­jego zawodowego doświad­czenia markę ACK. Serdecznie polecam

Eksperci i twórcy IPTK oraz metody Coaching/Mentoring Kryzysowy™ w Polsce