Jesteśmy fir­mą szkole­niową wpisaną do Rejestru Insty­tucji Szkole­niowych pod numerem ewiden­cyjnym 2.12/00013/2021

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas wyko­rzys­tu­jąc for­mu­la­rz kon­tak­towy lub poprzez maila kontakt@iptk.pl

Pod­sta­wowe dane telead­resowe i rejes­tra­cyjne firmy

NewIn­sight Elż­bi­eta Klus­ka-Łabuz
ul. Wielic­ka 28 B,  30–552 Kraków
NIP: 681 199 1246
REGON: 361473339
Nr kon­ta: 21 2490 0005 0000 4500 6046 1943

tel.: 12 293 61 26

połączenia tele­fon­iczne odbier­amy od poniedzi­ałku do piątku, w godz­i­nach: 10:00 — 17:00

Powered by WishList Member - Membership Software