Lista Coachów Kryzysowych — Islandia

Poniżej zna­j­du­je się lista cer­ty­fikowanych i akredy­towanych coachów kryzysowych. Lista ułożona jest według miast (alfa­bety­cznie) w jakich pracu­ją coa­chowie kryzysowi.

W celu umówienia wiz­y­ty u coacha kryzysowego, należy wykon­ać następu­jące kroki:

  • zna­jdź intere­su­jące Cię miasto 
  • wybierz coacha kryzysowego (pomoże Ci w tym krót­ka notat­ka o spec­jal­iza­cji lub szczegółowe infor­ma­c­je jakie możesz uzyskać na tron­ie inter­ne­towej danego coacha)
  • skon­tak­tuj się bezpośred­nio z wybranym coachem kryzysowym (tele­fon­icznie lub e‑mailowo)

.…

Magdalena Marcjaniak

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 2/12/CK/2015)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi prze­by­wa­ją­cy­mi na emi­gracji. Zakres to kryzysy: tożsamoś­ci (ani Tu ani Tam), kryzysy wartoś­ci, kryzysy emocjon­alne oraz odnalezie­nie celu i sen­su w życiu. 

Powered by WishList Member - Membership Software