Lista Coachów Kryzysowych — Norwegia

Poniżej zna­j­du­je się lista cer­ty­fikowanych i akredy­towanych coachów kryzysowych. Lista ułożona jest według miast (alfa­bety­cznie) w jakich pracu­ją coa­chowie kryzysowi.

W celu umówienia wiz­y­ty u coacha kryzysowego, należy wykon­ać następu­jące kroki:

  • zna­jdź intere­su­jące Cię miasto 
  • wybierz coacha kryzysowego (pomoże Ci w tym krót­ka notat­ka o spec­jal­iza­cji lub szczegółowe infor­ma­c­je jakie możesz uzyskać na tron­ie inter­ne­towej danego coacha)
  • skon­tak­tuj się bezpośred­nio z wybranym coachem kryzysowym (tele­fon­icznie lub e‑mailowo)

.…

Jacek Florysiak

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 8/10/CK/2013); certyfikowany coach kryzysowy w biznesie (nr certyfikatu: 1/10/CKB/2015)

Spec­jal­izu­je się w coachin­gu menedżerów pro­jek­tów, członków zespołów pro­jek­towych oraz menedżerów różnych szczebli. Wspiera w pra­cy z kryzysa­mi oraz cela­mi w kon­tekś­cie oso­bistym i organizacji.

Powered by WishList Member - Membership Software