UWAGA! Warun­ki cer­ty­fika­cyjne obow­iązu­jące uczest­ników którzy przys­tąpili do Akademii Coachin­gu Kryzysowego przed 2020 rok­iem. TUTAJ

Egzaminy i Certyfikacja w Instytucie Pozytywnej Terapii Kryzysu™
(obowiązująca od 2020 roku)

.

Poziom I. Kon­sul­tant Kryzysowy

Cer­ty­fikat Kon­sul­tan­ta Kryzysowego + suple­ment do certyfikatu

 • Udzi­ał w 2‑dniowym szkole­niu stacjonarnym pt. “Kon­sul­tant Kryzysowy. Pier­wsza Pomoc Psy­cho­log­icz­na w Kryzysie. Poziom I” lub w spec­jal­nych warsz­tat­ach on-line (tryb wyjątkowy związany z zagroże­niem epi­demi­o­log­icznym w kraju)
 • Zal­icze­nie tes­tu z sprawdza­jącego wiedzę mery­to­ryczną doty­czącą szkole­nia — test jed­nokrot­nego wyboru na plat­formie szkole­niowej Akademii IPTK

.

Poziom II. Coach/Mentor Kryzysowy

Cer­ty­fikat Coacha/Mentora Kryzysowego + suple­ment do cer­ty­fikatu z wykazem mod­ułów i iloś­cią godzin + wpis na listę coachów kryzysowych (cer­ty­fikac­ja I stopnia)

 • Posi­adanie Cer­ty­fikatu Kon­sul­tan­ta Kryzysowego
 • Udzi­ał we wszys­t­kich szkole­ni­ach stacjonarnych w ramach kur­su Coach­ing i Men­tor­ing Kryzysowy (obow­iązkowa obec­ność na wszys­t­kich zjaz­dach)
  lub udzi­ał w warsz­tat­ach on-line dla osób, które nie mogą pojaw­ić się na szkole­ni­ach stacjonarnych — tryb wyjątkowy związany z zagroże­niem epi­demi­o­log­icznym w kraju
 • Zal­icze­nie tes­tu sprawdza­jącego wiedzę mery­to­ryczną z kur­su – jest to test jed­nokrot­nego wyboru przeprowadzany na plat­formie szkoleniowej 
 • Napisanie pra­cy pisem­nej (esej) na zadany tem­at z zakre­su kryzysu
 • Wyko­nanie anal­izy przy­pad­ku (według wzoru zamieszc­zonego na plat­formie szkoleniowej)
 •  Zal­icze­nie tes­tu teo­re­ty­cznego z Pod­stawy Psy­chologii na plat­formie szkole­niowej (kurs i test dostęp­ne są w ramach kur­su) przez oso­by NIE posi­ada­jące stosownego doku­men­tu poświad­cza­jącego ukończe­nie studiów wyższych w zakre­sie psy­chologii lub psy­chi­a­trii, psy­choter­apii lub ukończe­nie studiów pody­plo­mowych w zakre­sie inter­wencji kryzysowej i/lub psychotraumatologii. 
 • Cer­ty­fikat podle­ga aktu­al­iza­cji po 5 lat­ach. W celu przedłuże­nia jego ważnoś­ci należy odbyć dodatkowe 14 h szkole­nie w Insty­tu­cie Pozy­ty­wnej Ter­apii Kryzysu

Cer­ty­fikat Akredy­towanego Coacha/Mentora Kryzysowego + suple­ment do cer­ty­fikatu z wykazem mod­ułów oraz iloś­cią godzin + wpis na listę coachów kryzysowych (cer­ty­fikac­ja II stopnia)

Tylko dla absol­wen­tów posi­ada­ją­cych udoku­men­towane wyk­sz­tałce­nie psy­cho­log­iczne (t.j. dyplom ukończenia studiów na kierunku psy­cholo­gia; psy­chi­a­trii; dyplom psy­choter­apeu­ty; dyplom studiów pody­plo­mowych na kierunku inter­wenc­ja kryzysowa i/lub psy­chotrau­ma­tolo­gia na SWPS, mogą ubie­gać się o akredy­tację (cer­ty­fikację II stopnia)

 • Posi­adanie Cer­ty­fikatu Kon­sul­tan­ta Kryzysowego
 • Udzi­ał we wszys­t­kich szkole­ni­ach stacjonarnych w ramach kur­su Coach­ing i Men­tor­ing Kryzysowy (obow­iązkowa obec­ność na wszys­t­kich zjaz­dach) lub udzi­ał w spec­jal­nych warsz­tat­ach on-line — tryb wyjątkowy związany z zagroże­niem epi­demi­o­log­icznym w kraju
 • Zal­icze­nie tes­tu teo­re­ty­cznego z coachin­gu kryzysowego – jest to test jed­nokrot­nego wyboru przeprowad­zo­nany na plat­formie szkoleniowej 
 • Napisanie pra­cy pisem­nej (esej) na zadany tem­at z zakre­su kryzysu
 • Wyko­nanie anal­izy przy­pad­ku (według wzoru zamieszc­zonego na plat­formie szkoleniowej)
 • Przed­staw­ie­nie stosownego doku­men­tu poświad­cza­jącego ukończe­nie studiów wyższych w zakre­sie psy­chologii lub psy­chi­a­trii, psy­choter­apii lub ukończe­nie studiów pody­plo­mowych w zakre­sie inter­wencji kryzysowej i/lub psychotraumatologii
 • Cer­ty­fikat podle­ga aktu­al­iza­cji po 5 lat­ach, w celu przedłuże­nia jego ważnoś­ci należy odbyć dodatkowe 14 h szkole­nie w Insty­tu­cie Pozy­ty­wnej Ter­apii Kryzysu

.

Poziom III. Ter­apeu­ta Kryzysu

Cer­ty­fikat Ter­apeu­ty Kryzy­su + suple­ment do cer­ty­fikatu z wykazem mod­ułów oraz iloś­ci godzin + wpis na listę cer­ty­fikowanych ter­apeutów kryzysu

 • Posi­adanie Cer­ty­fikatu Coacha i Men­to­ra Kryzysowego (Poziom II)
 • Udzi­ał we wszys­t­kich szkole­ni­ach stacjonarnych w ramach kur­su Pozy­ty­w­na Ter­apia Kryzy­su (obow­iązkowa obec­ność na wszys­t­kich zjazdach)
 • Przed­staw­ie­nie włas­nej anal­izy przy­pad­ku pra­cy z klien­tem w kryzysie
 • Odby­cie trzech obow­iązkowych superwizji
 • Cer­ty­fikat podle­ga aktu­al­iza­cji po 5 lat­ach, w celu przedłuże­nia jego ważnoś­ci należy odbyć dodatkowe 14 h szkole­nie w zakre­sie Pozy­ty­wnej Ter­apii Kryzysu

.

Poziom IV. Trener 

Cer­ty­fikat Tren­era IPTK

Kwal­i­fikac­ja na kurs tren­er­s­ki odby­wa się będzie w opar­ciu o ilość punk­tów zdoby­tych w trak­cie roz­mowy kwalifikacyjnej. 

Wyma­gania formalne: 

 • Posi­adanie Cer­ty­fikatu Coacha i Men­to­ra Kryzysowego (lub dawniej Coacha Kryzysowego)
 • Udzi­ał w szkole­niu z Poziomu I.: “Pier­wsza Pomoc Psy­cho­log­icz­na w Kryzysie. Poziom I”
 • Udzi­ał we wszys­t­kich szkole­ni­ach stacjonarnych w ramach kur­su Tren­er Pier­wszej Pomo­cy Psy­cho­log­icznej w Kryzysie (obow­iązkowa obec­ność na wszys­t­kich zjazdach)
 • Pozy­ty­wne zal­icze­nie egza­minu prak­ty­cznego w postaci przeprowadzenia jed­nego z mod­ułów szkole­niowych (wybranego drogą losową) przed komisją egzaminacyjną
 • Cer­ty­fikat podle­ga aktu­al­iza­cji po 3 lat­ach. W celu przedłuże­nia jego ważnoś­ci należy przed­staw­ić wykaz zre­al­i­zowanych szkoleń lub odbyć 14 h szkole­nia (w celu aktu­al­iza­cji wiedzy) orga­ni­zowane i prowad­zone w ramach Akademii IPTK.

Powered by WishList Member - Membership Software