Lista Coachów Kryzysowych — Niemcy

Poniżej zna­j­du­je się lista cer­ty­fikowanych i akredy­towanych coachów kryzysowych. Lista ułożona jest według miast (alfa­bety­cznie) w jakich pracu­ją coa­chowie kryzysowi.

W celu umówienia wiz­y­ty u coacha kryzysowego, należy wykon­ać następu­jące kroki:

  • zna­jdź intere­su­jące Cię miasto 
  • wybierz coacha kryzysowego (pomoże Ci w tym krót­ka notat­ka o spec­jal­iza­cji lub szczegółowe infor­ma­c­je jakie możesz uzyskać na tron­ie inter­ne­towej danego coacha)
  • skon­tak­tuj się bezpośred­nio z wybranym coachem kryzysowym (tele­fon­icznie lub e‑mailowo)

Trewir

Wioletta Klinicka

certyfikowany coach kryzysowy (nr certyfikatu: 3/03/CK/2017)

Moja spec­jal­iza­c­ja to powrót do równowa­gi emocjon­al­nej. Pomagam w radze­niu sobie z trud­noś­ci­a­mi, jakie dotyka­ją zarówno kobi­ety, jak i mężczyzn w życiu codzi­en­nym w pier­wszm kroku po przez odzyskanie równowa­gi emocjon­al­nej, która jest nieod­zownym ele­mentem w kre­owa­niu przyszłoś­ci. Moje mot­to to: Zad­baj o doskonale­nie włas­nej codzi­en­noś­ci poprzez inte­grację wibracji życia wewnętrznego oraz ekspresję życia zewnętrznego ponieważ to ma real­ny wpływ na jakość two­jego życia.

Kon­takt: kontakt@oklinicka.com; nr tel. 00491735324750