Lista Coachów Kryzysowych — Holandia

Poniżej zna­j­du­je się lista cer­ty­fikowanych i akredy­towanych coachów kryzysowych. Lista ułożona jest według miast (alfa­bety­cznie) w jakich pracu­ją coa­chowie kryzysowi.

W celu umówienia wiz­y­ty u coacha kryzysowego, należy wykon­ać następu­jące kroki:

  • zna­jdź intere­su­jące Cię miasto 
  • wybierz coacha kryzysowego (pomoże Ci w tym krót­ka notat­ka o spec­jal­iza­cji lub szczegółowe infor­ma­c­je jakie możesz uzyskać na tron­ie inter­ne­towej danego coacha)
  • skon­tak­tuj się bezpośred­nio z wybranym coachem kryzysowym (tele­fon­icznie lub e‑mailowo)

Haga

Katarzyna Pilat

certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 2/10/ACK/2018)

Spec­jal­izu­ję się w kryzysach roz­wo­jowych oraz zaburzeni­ach zachowa­nia. Odna­j­du­ję pasję w roz­wo­ju oso­bistym i pod­nosze­niu jakoś­ci życia. Pomagam innym w budowa­niu samoświado­moś­ci oraz maksy­mal­i­zowa­niu włas­nego potenc­jału. Pon­ad­to prowadzę kon­sul­tac­je indy­wid­u­alne i coach­ing dla mam szuka­ją­cych wspar­cia w trud­noś­ci­ach wychowaw­czych, które w nad­mi­arze sprzecznych ze sobą porad czu­ją się zagu­bione i nie zawsze potrafią samodziel­nie stworzyć satys­fakcjonu­jące alter­naty­wy wobec trady­cyjnych metod wychowaw­czych, prag­ną osiągnąć har­monię i spokój oraz powró­cić do źródła dobrego samopoczu­cia i szczęścia. 

Powered by WishList Member - Membership Software