Lista Kryzysowych MentorCoachów Finansowych™

Poniżej zna­j­du­je się lista cer­ty­fikowanych i akredy­towanych coachów kryzysowych. Lista ułożona jest według miast (alfa­bety­cznie) w jakich pracu­ją coa­chowie kryzysowi.

W celu umówienia wiz­y­ty u coacha kryzysowego, należy wykon­ać następu­jące kroki:

  • zna­jdź intere­su­jące Cię miasto
  • wybierz coacha kryzysowego (pomoże Ci w tym krót­ka notat­ka o spec­jal­iza­cji lub szczegółowe infor­ma­c­je jakie możesz uzyskać na tron­ie inter­ne­towej danego coacha)
  • skon­tak­tuj się bezpośred­nio z wybranym coachem kryzysowym (tele­fon­icznie lub e‑mailowo)

Kraków

Michalina Choda-Niespodziewany

certyfikowany Mentorcoach kryzysowy (nr certyfikatu 1/11/KCMF/2020).

Pomagam ludziom dostrzec, że funkcjonu­ją w chron­icznym stre­sie, dzię­ki czemu dokonu­ją zmi­an i nie popada­ją w stan kryzy­su psy­cho­log­icznego. W mojej prak­tyce wspier­am klien­tów indy­wid­u­al­nych. Tych, którzy już znaleźli się w sytu­acji odczuwanej jako trud­ność nie do zniesienia, ale też takich, którzy czu­ją, że ta chwila jest nie­u­nikniona i nad­cią­ga niczym sztorm. 

Więcej infor­ma­cji: 
https://michalinachoda.pl
https://www.facebook.com/KryzyswK­waran­tan­nie/
https://www.linkedin.com/in/michali­na-choda/

Możli­wość współpra­cy online oraz dodatkowo w San­domierzu.
Kon­takt: coach@michalinachoda.pl; tel.: 728–826–837

Lubin

Małgorzata Łuczkowska

certyfikowany Mentorcoach kryzysowy (nr certyfikatu 1/10/KCMF/2020).

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z kryzysa­mi rodzi­ciel­ski­mi. Jeśli jesteś rodz­icem i czu­jesz, że obec­na sytu­ac­ja cię prz­eras­ta, próbowałaś już wszys­tkiego i dalej nic. Jesteś na skra­ju wycz­er­pa­nia emocjon­al­nego. Od środ­ka zja­da cię, kawałek po kawałku, obezwład­ni­a­jące poczu­cie winy. Nie chcesz być dłużej bezsil­ną i bezrad­ną mamą. Braku­je ci pomysłów, co jeszcze możesz zro­bić, aby zami­ast ciągłych kłót­ni, krzyków, gróźb i poczu­cia winy, w domu zapanowała przy­jem­na i spoko­j­na atmos­fera. Bez presji i poś­piechu. Bez stra­chu, co wyrośnie z two­jej pociechy za kil­ka lat. Spec­jal­izu­ję się także we wspiera­niu osób, które doświad­cza­ją wypale­nia zawodowego. Jeśli nie odczuwasz satys­fakcji z wykony­wanej pra­cy i czu­jesz olbrzymią pustkę w środ­ku. Stoisz na roz­drożu i kom­plet­nie nie wiesz, w którą stronę iść. Pomagam na nowo odkryć two­ją wartość i znaleźć odpowiedź na pytanie co dalej. 

Rybnik

Małgorzata Oleś

certyfikowany kryzysowy coach/mentor finansowy nr certyfikatu KCMF2/11/IPTK/2020