Pier­wszy i jedyny w Polsce cer­ty­fikowany pro­gram w zakre­sie Coachin­gu Kryzysowego™

XVII edycja Akademii IPTK

Zdobądź wiedzę i umiejęt­noś­ci dostęp­ne do tej pory wyłącznie wąskiemu gronu specjalistów!

Rekru­tac­ja zakończona

Program szkoleniowy certyfikowany i akredytowany przez
Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego

4 dni intensywnych warsztatów stacjonarnych
w Gdańsku

12 miesięczny dostęp do platformy e‑learningowej Akademii Coachingu Kryzysowego

certyfikat Coacha Kryzysowego™

Dlaczego pracując z drugim człowiekiem jako coach / mentor MUSISZ posiadać wiedzę na temat psychologii kryzysu oraz psychologii stresu?

Ponad 50% klientów zgłaszających się do coacha to osoby w mniejszym lub większym kryzysie psychologicznym

BRAK WIEDZY O KRYZYSIE = > NIEODPOWIEDNIE NARZĘDZIA

Dzisiejsze cza­sy spraw­ia­ją, że coraz więk­sza licz­ba osób na pewnym etapie swo­jego życia prze­chodzi mniejszy lub więk­szy kryzys psychologiczny. 

Z tego powodu coraz częś­ciej na ses­je do coachów, tren­erów roz­wo­ju oso­bis­tego i szkole­niow­ców trafi­a­ją klien­ci w kryzysie. Nie otrzy­mu­ją oni jed­nak adek­wat­nej pomo­cy, ponieważ pra­ca z takim klien­tem diame­tral­nie różni się od pra­cy ze “zwykłym klientem”.

W przy­pad­ku oso­by w kryzysie zwykły pro­ces coachin­gowy NIE JEST skuteczny, a cza­sa­mi bywa wręcz szkodli­wy. 

Wyni­ka to z tego, że taka oso­ba nie ma pełnego dostępu do swoich zasobów, a wszelkie pró­by akty­wowa­nia ich kończą się porażką!

Coa­chowie, tren­erzy i szkole­niow­cy częs­to przyp­ina­ją takiej oso­bie łatkę “trud­nego” klien­ta — zrzu­ca­jąc przy tym na niego całą odpowiedzial­ność. Tego typu zachowanie wyni­ka nieste­ty z braku wiedzy z zakre­su pod­sta­wowych zagad­nień psy­chologii kryzy­su i inter­wencji kryzysowej.

NIEODPOWIEDNIE NARZĘDZIA => BRAK EFEKTÓW

Posługi­wanie się trady­cyjny­mi narzędzi­a­mi coachin­gowy­mi w pra­cy z klien­tem w kryzysie przy­pom­i­na próbę nau­ki w tenisa kogoś, kto ma zła­maną rękę.

Nie ważne jak wiel­ki potenc­jał ma uczeń i jak dobry jest tren­er — to po pros­tu nie może się udać. Na szczęś­cie za równo uczeń jak i tren­er od razu są w stanie zauważyć, że z ręką jest coś nie tak.

W przy­pad­ku oso­by w kryzysie nie jest to jed­nak takie oczy­wiste. Bez odpowied­niej wiedzy i narzędzi coach, tren­er lub szkole­niowiec nie jest w stanie stwierdz­ić, czy dana oso­ba przeży­wa kryzys, czy też nie.

Brak praw­idłowej diag­nozy może doprowadz­ić do sytu­acji, w której taka oso­ba będzie próbowała “nauczyć grać w tenisa kogoś, kto ma zła­maną rękę”.

Trady­cyjne metody pra­cy pogorszą jedynie stan tej oso­by. Doprowadzą do sytu­acji, w której oprócz przeży­wanego kryzy­su będzie dodatkowo obwini­ać się brakiem jakichkol­wiek postępów.

BRAK EFEKTÓW = > BRAK KLIENTÓW => KONIEC KARIERY COACHA

Brak oczeki­wanych efek­tów rodzi frus­trację i niezad­owole­nie zarówno u klien­ta jak i coacha. Generu­je dodatkowy i — częs­to — wypala­ją­cy zawodowo i biz­ne­sowo stres.

Coa­chowie, których klien­ci nie osią­ga­ją oczeki­wanych wyników nie tylko nie pole­ca­ją ich usług, ale korzys­ta­jąc z inter­ne­tu (media społecznoś­ciowe) wręcz odradza­ją korzys­ta­nia z ofer­ty takiego coacha.

To z kolei powodu­je brak klien­tów, a potem zastój i regres w biz­ne­sie / kari­erze coacha. W takiej sytu­acji, po kole­jnych nieu­danych próbach rean­i­macji biz­ne­su coach porzu­ca bezpowrot­nie akty­wność coachingową.

Dlatego też każda osoba zawodowa pracująca z drugim człowiekiem powinna posiadać podstawową wiedzę
z zakresu psychologii kryzysu i stresu umożliwiającą jej prawidłową ocenę sytuacji.

Jak stać się prawdziwie skutecznym coachem,
działającym na dochodowym i pozbawionym konkurencji rynku? 

Krok 1

Zdobądź unikalne kompetencje

Jako coach kryzysowy będziesz w stanie pomóc klien­tom, którym nie jest w stanie pomóc coach pracu­jący meto­dami klasy­cznymi. Biorąc pod uwagę, że 70% osób zgłasza­ją­cych się do coachów jest w mniejszym lub więk­szym kryzysie, będziesz posi­adał  lub posi­adała unikalne 
i bard­zo poszuki­wane 
na rynku kompetencje

Krok 2

Zdobądź w Akademii dodatkową wiedzę

W ramach Akademii zdobędziesz wiedzę także w zakre­sie psy­chologii stre­su, psy­chologii zmi­any, psy­chologii osią­ga­nia celów oraz strate­gii budowa­nia biz­ne­su coachingowego. 

Dowiesz się w jaki prak­ty­czny sposób budować na rynku kari­erę / biznes eksper­ta w zakre­sie pra­cy z kryzy­sem i stresem 

Krok 3

Wykorzystaj przewagę rynkową

Unikalne i poszuki­wane na rynku kom­pe­tenc­je pozwala­ją na rozwi­janie, w sposób wyjątkowo skuteczny, włas­nego biz­nesu lub kari­ery zawodowej. Pon­ad to staw­ki za coach­ing kryzysowy są znacznie wyższe niż ma to miejsce w przy­padku coachin­gu klasy­cznego.
Tym bardziej, że na rynku usług coachin­gowych nie ma prak­ty­cznie żad­nej konkurencji w zakre­sie coachin­gu kryzysowego.

W jaki sposób Akademia pozwala na wykonanie powyższych 3 kroków?

3 Filary Akademii Coachingu Kryzysowego

W ramach Akademii otrzymujesz kompletny program szkoleniowy pozwalający zdobyć wiedzę oraz praktycznie kompetencje nie tylko w zakresie pracy z kryzysem, ale także podstaw psychologii oraz sprawdzonych i skutecznych strategii rozwijania dochodowego biznesu coachingowego

Praca z kryzysem i stresem oraz celami — kompetencje
Coacha Kryzysowego™

Zdobędziesz kom­plet­ną, unikalną, teo­re­ty­cz­na i prak­ty­cz­na wiedza w zakre­sie pra­cy z klien­tem w lekkim oraz śred­nim kryzysie emocjon­al­nym (psy­cholo­gia kryzy­su, pod­stawy inter­wencji kryzysowej, coach­ing klasy­czny i kryzysowy, itp.).

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej

Podstawy Psychologii
dla Coachów™

Jeśli nie jesteś psy­cholo­giem, to będziesz miał lub miała możli­wość wzię­cia udzi­ału i ukończenia szkole­nie on-line w zakre­sie pod­staw psy­chologii osobowoś­ci, psy­chologii roz­wo­ju, różnic indy­wid­u­al­nych, społecznej, emocji i motywacji.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej

Strategia MBE ™- budowanie dochodowego biznesu coachingowego

Poz­nasz i nauczysz się stosować sprawd­zone, skuteczne i gotowe wzorce budowa­nia dochodowego biz­ne­su coachin­gowego uwzględ­ni­a­jące specy­fikę rynku pol­skiego oparte na nowoczes­nym mar­ketingu inter­ne­towym oraz dzi­ała­ni­ach off-line.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej

Korzyści z udziału w Akademii i zdobycia kwalifikacji
oraz certyfikatu Coacha Kryzysowego

Jak wygląda zdobywanie wiedzy w Akademii?

Specjalna platforma
e‑learningowa

Całość nauki może odbyć się na naszej platformie e‑learningowej. To oznacza, że mając dostęp do internetu możesz zdobywać wiedzę z dowolnego miejsca i w najbardziej odpowiadającej Ci porze. 

Każdy uczestnik Akademii otrzymuje dostęp do platformy na okres 12 miesięcy. 

Szkolenia stacjonarne (BONUSY)

Każdy uczestnik XVI edycji Akademii może wziąć udział w szkoleniach stacjonarnych tj.: Coaching Kryzysowy (2 dni), Coaching Klasyczny (1 dzień), Strategia MBE budowania biznesu coachingowego (1 dzień). Szczegółowe informacje na ten temat
znajdziesz poniżej.

Zobacz jak wygląda nasza platforma szkoleniowa (on-line)

Odtwórz wideo

6 DODATKOWYCH BONUSÓW (dostępne dla pierwszych 8 osób)

Dla pier­wszych 8 uczest­ników XVII edy­cji Akademii Coachin­gu Kryzysowego przy­go­towal­iśmy dostakowe bonusy w postaci 3 szkoleń stacjonarnych oraz dodatkowych kursów on-line na plat­formie szkoleniowej.

BONUS I. Szkolenie stacjonarne z Coachingu Kryzysowego

Kliknij tutaj, aby poz­nać pro­gram tego szkolenia

Ter­min: 19–20 październi­ka 2019 rok, 16 h szkole­nia
Miejsce: Pomors­ki Park Naukowo-Tech­no­log­iczny w Gdyni
al. Zwycięst­wa 96/98, 81–451 Gdy­nia
Prowadzą­ca: dr Elż­bi­eta Klus­ka-Łabuz
Wartość bonusu: 2470 zł

Szkole­nie stacjonarne jest dopełnie­niem wiedzy zdoby­wanej na plat­formie szkole­niowej o aspekt praktyczny.

Głównym celem szkole­nia jest prze­jś­cie krok po kroku pro­ce­su pra­cy z klien­tem w coachin­gu kryzysowym. 

Odby­wa się to poprzez pracę na anal­izie przy­pad­ku oraz pracę w parach, w trak­cie szkole­nia wcielasz się w rolę coacha kryzysowego i otrzy­mu­jesz infor­ma­cję zwrot­ną od prowadzącej.

Uczest­nik szkole­nia otrzymuje:

 • zaświad­cze­nie ukończenia szkole­nia z Coachin­gu Kryzysowego
  Uwa­ga: zaświad­cze­nie wydawane po szkole­niu NIE JEST równoz­naczne z cer­ty­fikatem Coacha Kryzysowego, który uzysku­je się na pod­staw­ie spełnienia wyma­gań opisanych na stron­ie:https://www.iptk.pl/certyfikacja/
 • kom­plet mate­ri­ałów szkoleniowych

BONUS II. Szkolenie stacjonarne z Coachingu Klasycznego + kurs on-line Coaching Klasyczny na platformie szkoleniowej

Ter­min: 9 listopa­da 2019 rok, 10 h szkole­nia
Miejsce: Gdańs­ki Park Naukowo Tech­no­log­iczny, ul. Trzy Lipy 3, 80–172 Gdańsk 
Prowadzą­cy: Piotr Łabuz
Wartość bonusu: 1270 zł

Mod­uł Coach­ing Klasy­czny (CC1), to inten­sy­wne, prak­ty­czne warsz­taty szkole­niowe prowad­zony metodą uczenia się przez doświad­czanie, zgodne ze stan­dar­d­a­mi najwięk­szej i najbardziej uznanej na świecie orga­ni­za­cji sku­pi­a­jącej coachów Inter­na­tion­al Coach Fed­er­a­tion (ICF).

Szkole­nie przez­nac­zone jest dla osób, które chcą poz­nać pod­stawy coachin­gu oraz uzyskać możli­wość wzię­cia udzi­ału w cer­ty­fikacji Coacha Kryzysowego.

Udzi­ał w tym szkole­niu sprawi, że zrozu­miesz na czym pole­ga skuteczny coach­ing, dzię­ki czemu będziesz mógł lub mogła skutecznie go stosować i osią­gać pożą­dane cele biz­ne­sowe i finan­sowe. Poz­na­jąc struk­turę Coachin­gu Klasy­cznego dowiesz się jak prowadz­ić ses­je coachin­gowe w sposób skuteczny dla Ciebie i dla Twoich klientów.

Kliknij tutaj, aby poz­nać pro­gram tego szkolenia

Uczest­nik szkole­nia otrzymuje:

 • cer­ty­fikat ukończenia szkole­nia z Coachin­gu Kalsy­cznego (po pozy­ty­wnym zal­icze­niu egza­minu)
  Uwa­ga: cer­ty­fikat wydawany po szkole­niu NIE JEST równoz­naczny z akredy­tacją ICF. Akredy­tację ICF uzysku­je się na pod­staw­ie spełnienia wyma­gań opisanych m.in. na stron­ie: https://icf.org.pl/akredytacja/
 • kom­plet mate­ri­ałów szkoleniowych,
 • dostęp do plat­formy inter­ne­towej z dodatkowy­mi mate­ri­ała­mi szkoleniowymi

BONUS III i IV. Szkolenie Budowa dochodowego biznesu coachingowego + kurs on-line strategia MBE budowy biznesu coachingowego

Kliknij tutaj, aby poz­nać pro­gram tego szkolenia

Ter­min: 10 listopa­da 2019 roku
Miejsce: Gdańs­ki Park Naukowo Tech­no­log­iczny, ul. Trzy Lipy 3, 80–172 Gdańsk 
Kurs on-line: w postaci 26 nagrań video o łącznej 20 godzin na plat­formie szkole­niowej
Prowadzą­cy: Piotr Łabuz
Wartość bonusu: 1270 zł

Szkole­nie jest odpowiedz­ią na jeden z najbardziej powszech­nych prob­lemów z środowisku coachów: niedostate­czne umiejęt­noś­ci budowa­nia (mar­ket­ing i sprzedaż) biz­ne­su usług coachingowych.

A zatem celem tego mod­ułu jest naucze­nie uczest­ników Akademii skutecznej i sprawd­zonej na pol­skim rynku strate­gii MBE™ rozwi­ja­nia biz­ne­su coachin­gowego. Jest to jedyne tego typu szkole­nie w Polsce!

Uczest­nik szkole­nia otrzymuje:

 • kom­plet mate­ri­ałów szkoleniowych,
 • dostęp do plat­formy inter­ne­towej z kom­plet­nym szkole­niem w postaci mate­ri­ałów video oraz tek­stowych w postaci 26 nagrań video o łącznej 20 godzin

BONUS V. Kurs on-line podstawy psychologii dla coachów

Czas trwa­nia mod­ułu: nagranie 5 dni szkole­niowych o łącznej dłu­goś­ci ok. 17 godzin
Prowadzą: dr Elż­bi­eta Klus­ka-Łabuz i Piotr Łabuz
Kurs skła­da się z 5 mod­ułów tem­aty­cznych: Pod­stawy psy­chologii roz­wo­jowej, emocji i motywacji, osobowoś­ci, społecznej oraz różnic indy­wid­u­al­nych.
Wartość bonusu: 1970 zł

Kurs on-line dostęp­ny na naszej plat­formie e‑learningowej, przez­nac­zony dla uczest­ników Akademii, którzy nie posi­ada­ją wyk­sz­tałce­nia psy­cho­log­icznego (lub równoważnego). Udzi­ał w tym szkole­niu oraz zdanie egza­minu jest jed­nym z warunk­ów uzyska­nia cer­ty­fikatu Coacha Kryzysowego™.

Kurs Pod­stawy Psy­chologii, został stwor­zony z myślą o tym by absol­wen­ci Akademii Coachin­gu Kryzysowego, mogli jeszcze bardziej zgłębić i posz­erzyć swo­ją wiedzę z psy­chologii, a dzię­ki temu jeszcze skuteczniej poma­gać swoim klientom. 

Kliknij tutaj, aby poz­nać pro­gram tego szkolenia

 

BONUS VI. Konsultacje indywidualne/superwizja

Każdy Coach Kryzysowy™ będą­cy absol­wen­tem naszej Akademii ma pra­wo do 2 godzin bezpłat­nych kon­sul­tacji indy­wid­u­al­nych / super­wiz­yjnych z prowadzą­cy­mi Akademię Coachin­gu Kryzysowego.

Opinie o Akademii…

Warunki wstępne, egzaminy i certyfikacja w Akademii

Aby wziąć udział w Akademii musisz posiadać wykształcenie na poziomie licencjat / wyższe

Jeśli nie jesteś psychologiem / psychoterapeutą będziesz musiał lub musiała zaliczyć moduł “Podstawy Psychologii dla coachów” dostępny w ramach Akademii. Zaliczenie odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru na naszej platformie e‑learningowej.

Jeśli nie posiadasz certyfikatu ukończenia szkolenia w zakresie coachingu to musisz takie szkolenie ukończyć do dnia egzaminu w zakresie coachingu kryzysowego (ew. możesz wziąć udział w szkoleniu Podstawy Coachingu Klasycznego, który organizowany jest przez nas).

Absol­wen­ci Akademii mogą otrzymać:

Cer­ty­fikację I stop­nia i wpis na listę coachów kryzysowych po spełnie­niu poniższych wymagań: 

 • zal­icze­nie tes­tu teo­re­ty­cznego – jest to test jed­nokrot­nego wyboru przeprowad­zony metodą on-line (w internecie),
 • po zakończe­niu szkole­nia przy­go­towanie i przesłanie pra­cy pisem­nej (esej) na zadany temat
 • wyko­nanie anal­izy przypadku
 • zal­icze­nie egza­minu Pod­stawy Psy­chologii dla Coachów, który dostęp­ny jest w ramach Akademii lub przed­staw­ie­nie stosownego doku­men­tu poświad­cza­jącego ukończe­nie studiów wyższych w zakre­sie psy­chologii lub psy­chi­a­trii, psy­choter­apii lub ukończe­nie studiów pody­plo­mowych w zakre­sie inter­wencji kryzysowej i/lub psy­chotrau­ma­tologii SWPS
 • przed­staw­ie­nie zaświad­czenia o odby­ciu szkole­nia coachin­gowego i / lub posi­adanej akredy­tacji w zakre­sie coachingu

Akredy­tację i cer­ty­fikację oraz wpis na listę coachów kryzysowych (cer­ty­fikac­ja II stopnia):

Absol­wen­ci szkole­nia posi­ada­ją­cy udoku­men­towane wyk­sz­tałce­nie psy­cho­log­iczne (t.j. dyplom ukończenia studiów na kierunku psy­cholo­gia; psy­chi­a­trii; dyplom psy­choter­apeu­ty; dyplom studiów pody­plo­mowych na kierunku inter­wenc­ja kryzysowa i/lub psy­chotrau­ma­tolo­gia na SWPS) mogą ubie­gać się o akredy­tację (cer­ty­fikację II stopnia)

 • zal­icze­nie tes­tu teo­re­ty­cznego – jest to test jed­nokrot­nego wyboru przeprowad­zony metodą on-line (w internecie), po zakończe­niu szkolenia
 • przy­go­towanie i przesłanie pra­cy pisem­nej (esej) na zadany temat
 • wyko­nanie anal­izy przypadku
 • przed­staw­ie­nie zaświad­czenia o odby­ciu szkole­nia coachin­gowego i / lub posi­adanej akredy­tacji w zakre­sie coachingu
 • przed­staw­ie­nie stosownego doku­men­tu poświad­cza­jącego ukończe­nie studiów wyższych w zakre­sie psy­chologii lub psy­chi­a­trii, psy­choter­apii lub ukończe­nie studiów pody­plo­mowych w zakre­sie inter­wencji kryzysowej i/lub psy­chotrau­ma­tologii SWPS

Kto prowadzi najbliższą edycję Akademii?

W jaki sposób dokonać rezerwacji miejsca w Akademii?

Aby dokonać rezerwacji wybierz opcję płatności (jednorazowa lub w 3 miesięcznych ratach) i skorzystaj z formularza poniżej

Zgłoszenie do Akademia Coachingu Kryzysowego (XVII edycja)


PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA
PLN4970
PLN 2470 brut­to (zaw­iera podatek VAT)
 • 12 miesięczny dostęp do plat­formy szkoleniowej 
 • 40 godzin mate­ri­ałów wideo 
 • 30 mate­ri­ałów tekstowych 
 • Bonus I: szkole­nie stacjonarne Coach­ing Kryzysowy
  (Gdy­nia: 19–20 październi­ka 2019) 
 • Bonus II: szkole­nie stacjonarne Pod­stawy coachin­gu klasy­cznego
  (Gdańsk: 9 listopa­da 2019 r.) 
 • Bonus III: szkole­nie stacjonarne Budowanie biz­ne­su coachin­gowego
  (Gdańsk: 10 listopa­da 2019 r.) 
 • Bonus IV: Kurs Pod­stawy Psy­chologii
  dla coachów
 • Bonus V: Kurs Strate­gia MBE roz­wo­ju coachingowego 
 • Bonus VI: Dwie godziny kon­sul­tacji indywidualnych/superwizji
 • Bezpłatne przys­tąpi­e­nie do egza­minu (w ciągu 12 miesię­cy od przys­tąpi­enia do Akademii) 
 • Bezpłat­na cer­ty­fikac­ja (w ciągu 12 miesię­cy od przys­tąpi­enia do ACK

Zgłoszenie do Akademia Coachingu Kryzysowego (XVII edycja)


PŁATNOŚĆ RATALNA (3 raty miesięczne)
PLN4970
PLN 870 brut­to (zaw­iera podatek VAT)
 • 12 miesięczny dostęp do plat­formy szkoleniowej 
 • 40 godzin mate­ri­ałów wideo 
 • 30 mate­ri­ałów tekstowych 
 • Bonus I: szkole­nie stacjonarne Coach­ing Kryzysowy
  (Gdy­nia: 19–20 październi­ka 2019) 
 • Bonus II: szkole­nie stacjonarne Pod­stawy coachin­gu klasy­cznego
  (Gdańsk: 9 listopa­da 2019 r.) 
 • Bonus III: szkole­nie stacjonarne Budowanie biz­ne­su coachin­gowego
  (Gdańsk: 10 listopa­da 2019 r.) 
 • Bonus IV: Kurs Pod­stawy Psy­chologii
  dla coachów
 • Bonus V: Kurs Strate­gia MBE roz­wo­ju coachingowego 
 • Bonus VI: Dwie godziny indy­wid­u­al­nych konsultacji/superwizji
 • Bezpłatne przys­tąpi­e­nie do egza­minu (w ciągu 12 miesię­cy od przys­tąpi­enia do Akademii) 
 • Bezpłat­na cer­ty­fikac­ja (w ciągu 12 miesię­cy od przys­tąpi­enia do ACK

I jeszcze kilka opinii…

Powered by WishList Member - Membership Software